Čerstvě namleto > Běžný člověk neovlivní dění ve společnosti, míní třetina Čechů. Co se děje v ČR, zajímá skoro tři čtvrtiny lidí

Běžný člověk neovlivní dění ve společnosti, míní třetina Čechů. Co se děje v ČR, zajímá skoro tři čtvrtiny lidí

O tom, že má smysl, aby se běžný člověk zapojoval do veřejného dění, je alespoň do určité míry přesvědčeno 44 % českých občanů. Téměř 16 % dotazovaných je členem nějakého občanského sdružení, spolku nebo organizace. Mezi nejčastější prospěšné aktivity patří poskytnutí daru či pomoci konkrétnímu člověku, podepsání petice nebo dar organizacím a institucím. Skoro tři čtvrtiny lidí mají zájem o dění ve státě. Nejvíce je zajímají témata spravedlnosti, bezpečnosti a zdravotnictví.

Výzkum provedla výzkumná agentura ResSOLUTION Group na vzorku 1025 respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 18 let a více.

Chcete se také účastnit podobných výzkumů, nebo víte o někom, kdo by o to měl zájem? Profil na Českém národním panelu si může každý vytvořit zde.


Občanská angažovanost

O tom, že běžný člověk může ovlivňovat věci ve společnosti a má smysl, aby se zapojoval do veřejného dění, je alespoň do určité míry přesvědčeno 44 % Čechů z internetové populace (míra souhlasu má tendenci stoupat s dosaženým vzděláním). Třetina naopak toto přesvědčení nesdílí (nejčastěji mají tento postoj lidé ve věku 55+).

V důsledku toho asi nepřekvapí, že málokdo si podle výsledků průzkumu vyzkoušel aktivní účast na veřejném životě. Například roli (spolu)iniciátora nějaké aktivity poukazující na veřejná a společenská témata (např. sepsání petice, zorganizování sbírky nebo napsání článku do médií) si už někdy zkusilo necelých 9 % respondentů. Častěji se jednalo o muže, lidi ve věku 55–64 let a o ty s VŠ/VOŠ vzděláním. Členem nějakého občanského sdružení, spolku nebo organizace je pak o něco více dotázaných – 15 %. Častěji jsou to muži, lidé ve věku 45–64 let a ti, kteří žijí na vesnici.

Z aktivit, kterými lidé mohou být prospěšní svému okolí nebo se přičinit o dobrou věc, v posledních dvou letech respondenti alespoň jednou (73 %) poskytli dar či pomoc konkrétnímu člověku (někomu jinému než členu rodiny). Druhým nejčastějším bylo podepsání petice (67 %) a na třetím místě pak poskytnutí daru různým organizacím a institucím (62 %). Kromě těchto aktivit se lidé rozhodli i pro dobrovolnickou činnost (56 %), aktivní šíření svého názoru na veřejná a společenská témata (osobně či online formou; 53 %), účast na veřejné diskuzi či setkání o veřejných a společenských tématech (45 %), kontaktování úřadů, firem či médií ve veřejně prospěšné záležitosti (42 %) či účast na protestu nebo demonstraci (29 %). Nejméně častou aktivitou pak bylo darování krve, krevní plazmy, kostní dřeně apod. (26 %).

U všech těchto činností lze obecně říci, že aktivita stoupá s výší dosaženého vzdělání. Ženy pak častěji poskytují dary buď konkrétnímu člověku nebo instituci a účastní se dobrovolnické činnosti. Muži zase o něco častěji darují krev, účastní se veřejných diskuzí a protestů a aktivně šíří svůj názor na veřejná a společenská témata.     


Zájem o celospolečenské dění

Co se týče čistého zájmu o veřejné dění, tak dle výzkumu se nejvíce lidí zajímá o to, co se děje v České republice (72 %), 68 % se zajímá o dění v obci a kraji, kde žijí a 64 % má zájem o to, co se děje ve světě. Nejužší zaměření jen na svou rodinu s velmi malým zájmem o okolí pak má třetina (33 %) dotazovaných. 

A jaká témata jsou v popředí zájmu Čechů? Dle dat se nejvíce se zajímají o spravedlnost (69 %), bezpečnost (68 %) a zdravotnictví (64 %). Následuje ekonomika (56 %), životní prostředí (56 %), vzdělání (54 %), sociální problematika (54 %), regionální rozvoj (54 %), vnitrostátní politika (53 %) a ochrana lidských práv (52 %). Pod padesátiprocentní hranicí se pak umístila kultura a umění (47 %) a světová politika (46 %). O náboženství se u nás zajímá pouze 17 % lidí. U většiny témat zájem stoupá s věkem (kromě tématu vzdělání, kultury a umění a náboženství, kde zájem kolísá).


Kontakt: 

Tisková zpráva: Běžný člověk neovlivní dění ve společnosti, míní třetina Čechů. Co se děje v ČR, zajímá skoro tři čtvrtiny lidí