Zprávy SIMAR > Spor sdružení SIMAR se SANEP: diskuse o transparentnosti výzkumu je potřebná

Spor sdružení SIMAR se SANEP: diskuse o transparentnosti výzkumu je potřebná

Vrchní soud v Praze koncem června vyhotovil písemný rozsudek ze soudního jednání, které proběhlo v dubnu 2016. Potvrdil tak rozhodnutí soudu prvního stupně, který zamítl žalobu společnosti SANEP v plném rozsahu, a ukončil tím tak pětiletý soudní spor.

Čeho se spor týkal?

Spor se týkal otevřeného dopisu, který SIMAR zveřejnil 31. 10. 2011.  Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR se pokusilo v reakci na sílící veřejnou kritiku SANEP a metodiky jeho výzkumů trhu a veřejného mínění hájit transparentní a kvalitní výzkum trhu a veřejného mínění. Sdružení SIMAR vyzvalo SANEP v otevřeném dopise uveřejněném na webových stránkách SIMAR k tomu, aby transparentně prokázal, že jím prováděná výzkumná šetření mají vypovídací hodnotu a jsou založena na standardech kvality uznávaných místní i mezinárodní odbornou veřejností, a aby podrobil, tak jako i další agentury působící na trhu veřejného mínění, svůj výzkum a své metodiky provádění výzkumu nezávislé kontrole. SANEP reagoval na otevřený dopis žalobou, neboť v otevřeném dopise spatřoval zásah do své dobré pověsti a domníval se, že SIMAR otevřeným dopisem narušil hospodářskou soutěž. Sdružení SIMAR v soudním sporu zastupoval JUDr. Tomáš Havelka, LL.M. z advokátní kanceláře Havelková & Partners.

Soudy obou instancí ve svém rozhodnutí tak uznaly, že odborná debata může rozebírat i kritické aspekty prováděných výzkumů a je v celospolečenském zájmu, aby uveřejňované výzkumy byly co nejvíce transparentní. Předsedkyně senátu JUDr. Zuzana Čížková již v prvním rozsudku vyneseném 12.11.2013 uvedla, že žaloba není důvodná. Mimo jiné uvedla, že výroky žalovaného [SIMAR] nebyly způsobilé poškodit dobrou pověst žalobce [SANEP]. JUDr. Čížková dále konstatovala:

„Je nespornou skutečností, že žalobce není povinen podřídit se požadavku žalovaného na provedení kontroly ve společnosti žalobce, neboť žalobce není členem sdružení žalovaného. Hodlá-li však žalobce beze zbytku „vyvrátit“ námitky žalovaného a odborné veřejnosti, či kritiky uvedené v článcích různých medií, není nic jednoduššího, než „dovolit“ žalovanému provést jím nabízenou kontrolu, kterou by bylo možno rozptýlit negativní názory na kvalitu výsledků veřejných průzkumů prováděných žalobcem. Svojí nečinností („neochotou“) sám žalobce „nahrává“ „tvorbě“ spekulací o kvalitě jím prováděných veřejných průzkumů a jejich vypovídatelnosti. Soud považuje za zcela legitimní, vyzval-li jej žalovaný v otevřeném dopise k prokázání dodržování metodologických pravidel standardně dodržovaných výzkumnými agenturami na celém světě.”

Městský soud také v rozsudku z 2. června 2015 ústy JUDr. Čížkové mimo jiné konstatoval, že sepsáním dopisu nejednalo Sdružení SIMAR v rozporu s dobrými mravy soutěže a se záměrem přivodit SANEP újmu, ale „... pokud se dlouhodobě snáší na hlavu SANEP kritika, je v zájmu žalobce, aby prokázal kvalitu a důvěryhodnost jím prováděných výzkumů.“

Městský soud ve svém následném rozsudku z 13. 6. 2016 mimo jiné zdůraznil, že provádění výzkumu veřejného mínění lze považovat za otázku veřejného zájmu a z tohoto důvodu je třeba zveřejnění kritického dopisu považovat za projev s veřejným přesahem. Je totiž v zájmu veřejnosti, aby průzkumy veřejného mínění nepodléhaly manipulaci a zkreslování. Tento zájem zjevně převyšuje zájem ochrany soutěžitele, protože ani v soutěžním prostředí nelze bránit účasti ve veřejné debatě o veřejných záležitostech.

Výzkum veřejného mínění musí být transparentní

Výzkum veřejného mínění je často diskutovaným tématem, jeho výsledky mohou do jisté míry přispět k rozhodování voličů, případně jako odraz vnímání celospolečenských problémů jsou důležitou součástí demokratické diskuse o směřování společnosti. Zodpovědné výzkumné agentury proto musí být co nejotevřenější při předkládání výsledků výzkumného šetření a usilovat o co největší transparentnost svých výsledků. Sdružení agentur výzkumu trhu a veřejného mínění SIMAR proto podporuje aktivity, které přispívají k co největší k lepšímu pochopení tohoto typu výzkumů, pořádá vzdělávací semináře a debatuje v širokém okruhu uživatelů a realizátorů těchto výzkumných šetření. Sdružení tak vítá rozhodnutí soudu, který vlastně potvrdil, že o vyvíjejících se metodách a kvalitě sebraných dat je zdravé diskutovat a kritické ověřování vypovídací schopnosti výzkumných metod a kvality sběru dat je v demokratickém prostředí vítáno.

Je proto podstatné zmínit, že mezinárodní výzkumná organizace ESOMAR, se kterou Sdružení SIMAR úzce spolupracuje, věnuje této oblasti patřičnou pozornost. Členové mezinárodní výzkumnické organizace ESOMAR při vstupu do této organizace veřejně deklarují akceptaci Mezinárodního kodexu výzkumu trhu a veřejného mínění ICC/ESOMAR. Ten v článku 4 o transparentnosti projektu, bodech C-E, praví, že výzkumná agentura musí na požádání umožnit klientovi kontrolu kvality sběru a pořízení údajů, poskytnout technické podrobnosti a navržení, provádění a zpracování výzkumného projektu musí být správně provedeno a zdokumentováno. 

Pokud je výzkum veřejného mínění publikován v médiích na vlastní náklady dané výzkumné agentury, je „klientem“ takového výzkumu v širším smyslu vlastně celé publikum, které je takovému výzkumu vystaveno. Společnost SANEP se na svých stránkách se ke Kodexu ESOMAR hlásí, avšak během soudního řízení ve svých vyjádřeních odmítala externí odbornou kontrolu ve shodě s tím, jak o ní uvažuje v rozsudku Městský soud v Praze (viz výše uvedený citát).

Tak šel čas se SANEP – časový přehled postupu soudního řízení

Září 2011
Na podněty z akademické obce, novinářů a jednotlivých agentur píše SIMAR postupně e-mailem, doporučeným dopisem a dalším e-mailem výzvu SANEP k podrobnému vysvětlení metodiky. SANEP na tyto podněty nereagoval. 

31.10. 2011
Sdružení SIMAR uveřejnilo otevřený dopis, který vyzývá SANEP k umožnění kontroly metody a sběru dat nezávislou osobou nebo organizací.

Červenec 2012
Sdružení SIMAR je doručena Žaloba o ochranu pověsti právnické osoby, kterou podala společnost SANEP v prosinci 2011. 

17. ledna 2013
Je nařízeno první soudní jednání u Městského soudu v Praze.

Únor-březen 2013
Sdružení SIMAR iniciuje pokus o smír se SANEP. Sdružení SIMAR vychází z toho, že povaha sporu je metodická, jedná se o důvěryhodnosti celého výzkumu trhu a veřejného mínění, a proto je otevřená a transparentní odborná diskuse namístě. Je tedy neadekvátní spor řešit soudním řízením. Bezvýsledné pokusy o smír proběhly ještě v průběhu dalších soudních jednání.

Ve dnech 14.3., 24.10. a 12.11. 2013 proběhla soudní jednání a 12.11.2013 byl vynesen rozsudek, ve kterém byla žaloba SANEP v celém rozsahu zamítnuta. SANEP se odvolal. 

9.2. 2014 se konalo odvolací řízení u Vrchního soudu v Praze. Usnesením z 9. února 2015 byl případ vrácen k novému projednání u Městského soudu. Vrchní soud v Praze v odvolacím řízení ve shodě se soudem prvního stupně uvedl, že „vytýkané jednání žalovaného není zásahem do dobré pověsti žalobce“, ale konstatoval, že se nezabýval dostatečně posouzením nároků SANEP z dalšího tvrzeného právního titulu, a sice ochrany před nekalou soutěží, a následně věc vrátil k novému soudnímu řízení.

14.5. a 2.6. 2015 proběhlo soudní jednání u Městského soudu v Praze, byl vynesen rozsudek, který v plném rozsahu zamítá žalobu.

SANEP se v červenci 2015 již podruhé odvolal.

Jednání u Vrchní soudu proběhlo 13. dubna 2016, pravomocný rozsudek byl rozeslán 27. června 2016.

 

Kontakt: Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR, hana.huntova@simar.cz602 353 874