Zprávy SIMAR > Prohlášení SIMAR

Prohlášení SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR bylo vyzváno veřejností a několika odborníky z oblasti společenskovědních a sociologických výzkumů, aby se vyjádřilo k věrohodnosti výzkumu “Půjčky, dluhy a jejich odpuštění” realizovaného v únoru a březnu 2021 pro Asociaci věřitelů agenturou STEM/MARK.

Výzkumná zpráva je dostupná na profilu zadavatele zde.

Pro celý výzkumný obor je důležité, aby výstupy byly založeny na objektivně získaných datech, závěry výzkumu byly prezentovány transparentně a jejich interpretace nebyla zkreslena. Ihned po veřejných vyjádřeních na soukromých twitterových účtech se sešlo předsednictvo SIMAR (Ondřej Veis, Michal Ševera a Hana Huntová) a ve stejný den vydalo předběžné prohlášení, ve kterém jsme konstatovali následující:

“Mediální výstupy a komentáře k výzkumu realizovanému společností STEM/MARK pro Asociaci věřitelů jsme zaznamenali. Jsou závažné. Vyjadřují se k citlivé společenské problematice. Týkají se metodiky šetření a způsobu formulace otázek. Výzkumný obor poskytuje objektivní podklady pro další rozhodování ve společnosti a ekonomice, proto je důležité, aby každý publikovaný výzkum po odborné stránce obstál. Vyžádali jsme si podrobné podklady, objektivně posoudíme tento výzkum a závěry budeme publikovat.”

Vyžádali jsme si vyjádření od agentury STEM/MARK a čerpali z podnětů na twitterových účtech a Facebooku.  Žádný z těchto odborníků nekontaktoval SIMAR přímo, což bychom pro konstruktivní odbornou diskusi v budoucnosti doporučovali jako vhodnější a profesionálnější postup při řešení jakýchkoliv pochybností, které se výzkumů týkají. Dnes se předsednictvo sešlo znovu, prošlo dostupné podklady a vydává toto stanovisko.


Předběžný nález

Agentura STEM/MARK, v souladu s pravidly SIMAR na pasport veřejně publikovaných výzkumů, zveřejnila prostřednictvím zadavatele veškeré povinné parametry daného výzkumu. Realizátor i zadavatel výzkumu byl transparentně zveřejněn a jsou ochotni parametry projektu dále veřejně diskutovat v konstruktivní diskusi.

Sběr dat v agentuře STEM/MARK je pravidelně kontrolován podle standardů kvality SIMAR. Konstatujeme, že sběr dat je v této agentuře realizován v souladu s těmito standardy. I když ke kontrole sběru dat tohoto projektu z časových důvodů zatím nedošlo, předpokládáme, že realizace projektu proběhla podle standardu kvality pro kvantitativní online výzkum, tedy mimo jiné na online panelu s prověřenou identitou respondentů.

Lze tedy konstatovat, že tam, kde máme stanoveny seberegulační mechanismy SIMAR - transparentnost a kvalita podle “pasportu” a “standardu kvality” – pravidla dodržena byla. Tyto nástroje udržujeme jako vysoký standard pro zadavatele všech výzkumů v členských agenturách SIMAR.

Veřejně publikované výhrady však směřovaly k celkovému framingu otázek a možné návodnosti některých otázek v dotazníku. Na tuto oblast pravidla stanovena nemáme, i když v seberegulačních pravidlech stojí, že výzkumník má vždy postupovat tak, aby výzkumy co nejlépe odrážely objektivní realitu a nedocházelo ke zkreslení reality například při interpretaci výzkumů.

Pro objektivní posouzení kvality otázek nelze vytvořit jednoduchý seberegulační mechanismus. Proto, pokud se vyskytnou otázky v oblasti obecného nastavení projektu, postupuje SIMAR obvykle tak, že si vyžádá odborníka, případně více odborníků, kteří danou oblast nezávisle posoudí. Z takového posouzení se pak, v závislosti na konkrétní situaci, vede neveřejné řízení s agenturou. Takové řízení pak vede ke zlepšení postupů a procesů tak, aby k identifikovaným pochybením v budoucnosti nedocházelo. Pokud by náprava nebyla možná, může to znamenat další kroky odpovídající procesům určených stanovami SIMAR. Případné sankce a vyřazování členů jsou interním procesem SIMAR. 

V případě předmětného výzkumu vidíme, že dotazník vykazuje některé znaky nevhodné formulace otázek. Doporučujeme proto všem, kteří tento výzkum využívají k rozhodování týkající se tématu tohoto výzkumu, aby se zdrželi jeho využití do doby, než bude odborně a nezávisle posouzen.

Samoregulační mechanismy SIMAR vedou k dlouhodobé kultivaci trhu a existují také v mezinárodních výzkumných asociacích. Je to postup, který se používá rovněž v akademické sféře. I zde je vytvořena etická komise, která problematiku posoudí, dá příležitost autorovi projektu se vyjádřit a pak vydá své stanovisko. Odmítáme proto tlak na vyjádření se do druhého dne jako kontraproduktivní a nerealizovatelný, vedl by pouze k vydání zbrklého stanoviska v již tak emočně vypjaté atmosféře.

Souhlasíme však s tím, že načasování zveřejnění projektu klientem těsně před projednáváním problematiky v Poslanecké sněmovně ČR, se zdá nešťastné. Nebyl zde dostatečný prostor pro společenskou debatu o významu výstupů tohoto výzkumu. Proto rozumíme naléhavým hlasům, které po takové debatě volají a dožadují se korekce.


Navrhované další kroky

Dlužníci a exekuce jsou závažné společenské téma, které se týká zranitelných segmentů populace. Zásahy do způsobu regulace jsou podle mnohých aktérů z neziskového prostoru nutné a názory na řešení jsou v politickém spektru polarizované. V době, kdy se díky pandemii některé problémy v této oblasti ještě prohloubí, je třeba, aby celý obor poskytl kvalitní podklady pro společenskou debatu, i když tato by měla být vedena z více úhlů, objektivně a tak, aby mohly být zváženy argumenty z více stran. Při mapování problematiky a předběžné analýze dostupných výzkumů jsme zjistili, že i v dalších výzkumech na toto téma existují nezodpovězené metodické otázky a pochybnosti, které by si zasloužily podrobnější posouzení.

Jsme společenskovědní obor, diskuse a naslouchání je základním prvkem naší práce a taková platforma nám jistě prospěje více než silná vyjádření na Twitteru. Navrhujeme tedy zorganizovat oborové veřejné fórum pro diskusi, do kterého dodáme odborníky z našich řad, kteří se touto oblastí zabývají. A samozřejmě uvítáme příspěvky i těch, kteří se k výzkumu již vyjadřovali.

Výsledky společné debaty budeme poté publikovat.

V dalším kroku oslovíme metodický tým v Sociologickém ústavu AV ČR a s tímto vyjádřením obešleme také možné účastníky debaty se žádostí o účast.

 

Ondřej Veis, předseda SIMAR

Michal Ševera, místopředseda SIMAR

Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR