Zprávy SIMAR > Nejvyšší soud zamítl dovolání SANEP

Nejvyšší soud zamítl dovolání SANEP

Nejvyšší soud České republiky ze zabýval dovoláním společnosti SANEP s.r.o.  v soudním sporu se Sdružením agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR.

Toto dovolání Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku z 23. února 2017 odmítl a ve svém zdůvodnění uvedl, že právní zástupkyně společnosti SANEP „...nezformulovala žádnou právní otázku, která by mohla založit přípustnost odvolání a ani z obsahu jejího podání nelze přípustnost odvolání dovodit“. Téměř šestiletý soudní spor iniciovaný společností SANEP tímto končí, proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Spor se týkal otevřeného dopisu, který na podněty veřejnosti a odborníků působících ve výzkumu trhu uveřejnilo Sdružení SIMAR v roce 2011. Dopis vybízel společnost SANEP, aby provedla nezávislou kontrolu způsobu sběru dat svých veřejně publikovaných online šetření. Společnost SANEP na tuto výzvu reagovala žalobou, ve které se domáhala omluvy za otevřený dopis a zaplacení částky 500 000 Kč.

Podrobnější informace o průběhu soudního procesu jsou uvedeny v článku Sdružení SIMAR z 19.7.2016, uveřejněném po potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně Vrchním soudem v Praze, který odmítl všechny požadavky společnosti SANEP a mimo jiné konstatoval, že odborná debata může rozebírat i kritické aspekty prováděných výzkumů a je v celospolečenském zájmu, aby uveřejňované výzkumy byly co nejvíce transparentní.

Diskuse o vypovídací hodnotě výzkumných metod a kvalitě dat je potřebná

Rozhodnutí soudu vítáme. Jsme rádi, že možnost diskutovat o transparentnosti výzkumných metod máme nyní potvrzenou i Nejvyšším soudem České republiky. Uvědomujeme si, že transparentnost při pořizování výzkumných dat je důležitá pro důvěryhodnost získaných výsledků, a to zvláště, když jsou závěry z výzkumných studií často používány jako zásadní podklad pro obchodní rozhodnutí či podklad pro diskusi o celospolečensky důležitých otázkách.

V rámci seberegulace si proto široká výzkumná komunita členských agentur SIMAR vytvořila etická pravidla a definovala konkrétní standardy kvality. Sdružení SIMAR má také funkční mechanismy pro dodržování těchto standardů. Každoročně je každá členská agentura podrobena minimálně jedné hloubkové kontrole kvality výzkumného projektu nezávislou auditorskou skupinou. Z tohoto auditu je pořízen zápis, který obsahuje případná doporučení na zlepšení. Auditorská skupina SIMAR také realizuje externí audity a poskytuje odborná vyjádření na podnět zadavatele. Externí audity jsou neveřejné povahy, pokud si zadavatel přímo nepřeje jejich zveřejnění. V roce 2016 byly realizovány 3 externí audity, v letošním roce byly realizovány již 2 audity. Kontroly standardů kvality tak zaručují zadavatelům pořízení dat v nejvyšší kvalitě a jistotu, že sběr dat probíhá podle základních pravidel zajišťujících objektivitu a čistotu dat.

Agentury sdružené v SIMAR se již více než dvacet let snaží o kultivaci výzkumného oboru v České republice, realizují hojně navštěvované Insight semináře SIMAR a další vzdělávací aktivity pro realizátory, zadavatele a uživatele výzkumů trhu a veřejného mínění.

Pasport výzkumů veřejného mínění a kvantitativních online výzkumů

Dalším důležitým výsledkem dialogu expertů je například společný pasport výzkumů veřejného mínění, který zavazuje agentury transparentně zveřejňovat podstatné skutečnosti o realizaci veřejně publikovaných výzkumů a poukazuje na aspekty výzkumu, které mohou uživateli naznačit, jakou vypovídací hodnotu daný výzkum má.

Pro oblast kvantitativních online výzkumů, a zvláště pro práci s online panely, byl expertní skupinou vypracován standard kvality a také specifický pasport online výzkumu. Pravidla kromě jiného zdůrazňují důležitost informací o způsobu rekrutace respondentů do panelu, zavádí kontrolní mechanismy používané pro ověření identity respondentů a definují přiměřenou regulaci aktivit jednotlivých členů panelu.  Agentury, které nabízejí online panel s ověřenými standardy kvality, svým zadavatelům poskytují robustní záruky, že výzkumné šetření je založeno na transparentních procesech.

Poskytovatelé výzkumných šetření, kteří svým klientům chtějí poskytnout opravdu nezávislé, transparentní a spolehlivé informace, jsou vždy připraveni, v souladu s ICC/ESOMAR Kodexem a standardy SIMAR, předložit zadavateli či auditorské skupině konkrétní informace o sběru dat pro své výzkumné projekty.

Kontakt pro média: Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR, hana.huntova@simar.cz, 602 353 874.