Zprávy SIMAR > Cena Miloslava Petruska - studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie

Cena Miloslava Petruska - studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie

Hlavní výbor České sociologické společnosti vyhlašuje třináctý ročník soutěže o „Cenu Miloslava Petruska“ na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj české sociologie i její výuky.

Pravidla soutěže o Cenu Miloslava Petruska za nejlepší odborný článek vydaný v časopise s recenzním řízením v oboru sociologie platná pro rok publikování 2022 (hodnocené v roce 2023):

Podmínky účasti:

1) autorem/autorkou stati, nebo jejím důležitým spoluaturorem/spoluautorkou je studující (nebo skupina studujících) studijního programu české vysoké školy, nebo student/ka se státní příslušností ČR studující na zahraniční vysoké škole;

2) článek byl vydán v časopise s recenzním řízením v rubrice časopisu, která je anonymně recenzovaná dvěma nezávislými recenzenty, článek musí být vydán v daném roce. Pokud byl vydán s vročením minulého roku, nebyl dosud v soutěži uplatněn; 

3) článek musí být přihlášen do soutěže a výtisk článku spolu s titulní stránkou daného časopisu musí být prokazatelně elektronicky zaslán společnosti (za rok 2022 na e-mail dusan.janak@mendelu.cz) nejpozději do 28. února roku následujícího (2023) a na požádání fyzicky předložen; v případě spoluautorství musí být specifikován autorský podíl nominovaného spoluautora/spoluautorky nebo týmu spoluautorů/spoluautorek;

4) autor/autoři článku mohou stať do soutěže přihlásit buď sami, anebo může stať přihlásit do soutěže kterýkoli člen Hlavního výboru na základě své iniciativy nebo na základě doporučení učitele, studenta, člena společnosti nebo odborníka v oboru sociologie či příbuzném oboru; Článek může přihlásit také školitel doktoranda či přímý vyučující studenta, nebo vedoucí katedry / ústavu, na kterém nominovaný autor působí.

5) jazykem zveřejnění může být čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, polština (v případě jiných jazyků výbor rozhodne na základě svých možností zhodnotit danou publikaci);

6) téma článku musí být sociologické případně mezioborové s přesahem do příbuzného oboru (sociální geografie, politologie, environmentalistika, sociální psychologie, sociální či kulturní antropologie, sociální filosofie, historická sociologie). V případě, že článek vyjde v časopise, jehož redakční rada má převahu sociologů, nebude posuzován obsah časopisu, jinak rozhodne komise;

7) hlavní autor hodnocené stati nesmí mít k datu přijetí článku redakcí titul Ph.D. nebo jiný odpovídající titul a nesmí být starší 35 let,

8) O vítězi soutěže, případně o pořadí přihlášených článků rozhodne komise složená nejméně ze tří členů Hlavního výboru nebo dalších členů ČSS, a to nejpozději do konce června následujícího roku. Plénum členů  bude o výsledku informováno elektronicky, na webových stránkách společnosti a elektronicky v Sociologickém bulletinu. Cena bude slavnostně předána na některé z konferencí naší společnosti nebo slavnostně na schůzi výboru.

9) Vítězové dostanou grafický list – diplom a finanční odměnu. První cena (pokud bude udělena) činí 10 tis. Kč, případně udělená druhá a třetí cena budou 5 tis. Kč a 3 tis. Kč.


V případě, že se do soutěže sejde větší počet dostatečně kvalitních článků, Hlavní výbor společnosti bude odměňovat až 3 články, udělí tedy 1., 2. i 3. cenu. V případě menšího počtu přihlášených statí může být udělena jen jedna cena (podle kvality článku). Hlavní výbor si vyhrazuje cenu neudělit v případě, že se nesejde dostatečný počet přihlášených statí.