Vzdělávání > GDPR > GDPR a výzkum trhu a veřejného mínění

GDPR a výzkum trhu a veřejného mínění

Článek shrnuje aktivity výzkumných agentur sdružených v SIMAR v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

8. června 2017

Nové nařízení, které nahrazuje a rozšiřuje zákon o ochraně osobních údajů, se dotkne subjektů, které zpracovávají osobní údaje občanů EU a zároveň posílí práva těchto občanů. Samotné Nařízení je přímo účinné od 25.května 2018, a to ve všech členských státech Evropské unie bez ohledu na to, zda v dané době a zemi bude přijata dílčí či úplná transpozice Nařízení do národní legislativy.

Ochrana osobních údajů respondentů je v centru pozornosti odborníků od počátků oboru výzkumu trhu a veřejného mínění. Výzkumný obor bez výhrad respektuje právo na soukromí jednotlivce a při výzkumných šetřeních realizovaných členskými agenturami SIMAR poskytujeme respondentům výzkumů záruku, že transparentně sdělíme, jak budou data využita, data budeme chránit před neoprávněným přístupem a ochráníme v maximální míře soukromí respondentů. 

Členské agentury SIMAR, kromě etických zásad oboru sdružení SIMAR, přijaly i další soubor účinných a důležitých pravidel - Mezinárodní kodex ICC/ESOMAR. SIMAR je kontaktním místem pro řešení stížností pro porušení tohoto Kodexu v ČR. V souladu s Kodexem výzkumné agentury důsledně oddělují výzkumnou činnost od obchodní činnosti (údaje respondentů nesmí být následně využity pro kontaktování jednotlivců za účelem další propagace nebo prodeje).

Agentury zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění harmonizují již nyní své postupy na ochranu osobních údajů respondentů s novým Nařízením. Podnikáme praktické kroky, při kterých se seznamujeme s požadavky nového Nařízení. V této souvislosti probíhají pravidelné schůzky odborníků z jednotlivých agentur a s problematikou se seznamujeme na seminářích, které se tomuto tématu věnují a sledujeme stránky Úřadu na ochranu osobních údajů, který se podílí na přípravě výkladových materiálů o Obecném nařízení na ochranu osobních údajů. Na schůzce 8. června 2017 účastníci z členských agentur SIMAR ustanovili čtyři pracovní skupiny, které se podrobně věnují důležitým oblastem nového nařízení. 

Pracovní skupiny a přehled činnosti

Respondenti – formulace souhlasů

Vytvořit texty souhlasů podle výzkumné metody – CAPI, CATI, online (CAW/CASI), FDG/IDI, Mystery Shopping.

Zahrnout i např. opětovné kontaktování respondentů na dalším projektu.

Je třeba vytvořit text, který splní požadavky nového nařízení a bude zkontrolován právníkem, příp. ÚOOÚ.

Ipsos

STEM/MARK

Nielsen Admosphere

(CASI – ČNP

Mystery – NMS

FGD/IDI – Confess)

Klient – vztah správce vs. zpracovatel

Definovat případy, kdy si vyměňujeme osobní údaje s klienty (např. klientská db).

Připravit text části smlouvy na projekt odpovídající GDPR.

Připravit pravidla sdílení dat, která by mohla sloužit k informování klientů.

Kantar (TNS/MB)

GfK Czech

Data Collect

Tým zapojí do diskuse klienty.

Externisté – subcontracting (DPP, DPČ, OSVČ)

Namapovat, kdo všechno může být externista.

Připravit text části smlouvy s externisty kompatibilní s GDPR.

Vytvořit podklad pro školení externistů zahrnující pravidla spolupráce.

Připravit informační materiály, které může externista sdílet s respondenty.

STEM/MARK

Median

NMS Market Research

(Kantar TNS)

Zaměstnanci

Připravit text části zaměstnaneckých smluv kompatibilní s GDPR.

Vytvořit GDPR směrnici, zahrnující pravidla pro přístup a práci s daty.

Vytvořit podklad pro školení zaměstnanců a doporučení pro jejich realizaci (např. frekvence školení).

Ipsos 

Kantar TNS 

(Confess)