Veřejné mínění > Klíčové požadavky pro VVM

Klíčové požadavky pro výzkumy veřejného mínění a veřejně publikované výzkumy, ESOMAR A WAPOR

1. Buďte otevření a pravdiví, když žádáte lidi o účast na výzkumu. Zajistěte, že průzkumy jsou jasně odlišeny od jiných než výzkumných činností, jako jsou politické kampaně (4.1).

2. Zajistěte, aby se tazatelé řádně identifikovali a umožnili respondentům prověřit, že postupují v dobré víře, vysvětlili účel výzkumu a umožnili respondentům uplatnit svá práva na odstoupení od účasti ve výzkumu. Tazatelé by také měli vysvětlit, že osobní údaje respondentů nejsou bez jejich souhlasu zpřístupněny dalším osobám a že mohou požádat o vymazání či opravu nesprávných osobních údajů, které jsou o nich vedeny. (4.3).

3. Přijměte opatření k zajištění toho, aby respondenti nebyli v žádném případě poškozeni v důsledku účasti na průzkumu veřejného mínění nebo ve výzkumném projektu a aby všechny osobní informace, které by mohly identifikovat účastníka, byly uchovány v bezpečí, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, manipulaci nebo zveřejnění (4.2 & 4.3).

4. Zajistěte, aby jakékoliv informace shromážděné v rámci výzkumného projektu nebyly nikdy použity k žádnému jinému účelu bez souhlasu účastníka (4.3).

5. Používejte vhodné metody a buďte transparentní, pokud jde o metodologii, včetně informací o vzorku, vážení, formulaci otázek a načasování průzkumu veřejného mínění nebo zveřejněného průzkumu, aby se podpořila důvěra veřejnosti v jejich přesnost a spolehlivost (5.1)

6. Decision-makers, novináři a veřejnost musí být schopni rozlišovat mezi profesionálními a neprofesionálními průzkumy veřejného mínění. Výzkumní pracovníci a ti, kteří zveřejňují údaje z průzkumu, musí poskytnout dostatečné informace, které umožní veřejnosti a dalším zúčastněným stranám vyhodnotit výsledky (5.2).

7. Jakákoli zveřejněná zpráva o výsledcích by měla obsahovat minimálně název výzkumné společnosti a sponzora průzkumu, výběrový soubor, velikost vzorku, metodu sběru dat a časové období sběru dat. Pokud je prostor na publikaci omezený, měly by být ostatní relevantní informace uvedené v pokynech zpřístupněny online. Jakákoli publikace by také měla uvést, jak lze získat další podrobnosti, a tyto informace by měly být k dispozici do 24 hodin od zveřejnění (5.1 a 5.2).

8. Neuveřejňujte tvrzení, která přesahují limity vědeckých principů, na nichž je průzkum veřejného mínění založen, a ujistěte se, že interpretace a prohlášení jsou plně v souladu se zjištěnými údaji (5.1).

9. Před realizací studie informujte klienty o tom, že výzkumná organizace je vázána Kodexem ICC/ESOMAR a že jakékoli zveřejnění zjištění klientem musí být v souladu s tímto pokynem. Informujte klienty, že pokud zveřejní výsledky, měli by konzultovat s výzkumným pracovníkem formu a obsah zjištění, a pokud jejich zpráva zkreslí zjištění, nesmí výzkumník dovolit, aby jejich jméno bylo spojeno s šířením závěrů z projektu, pokud nejsou dostatečně podloženy údaji, a měli by si vyhradit právo zveřejnit celkovou studii.

10. Exit poll: věnujte zvýšenou pozornost důvěrnosti respondentů, protože šetření je prováděno na veřejném místě, používejte transparentní, veřejné a dobře zdokumentované metody a dodržuje přijaté procedurální a technické normy. Výsledky zveřejněte, jakmile to bude praktické po uzavření průzkumů veřejného mínění, spolu s požadovanými informacemi (8.2).

11. Respektujte příslušné zákony platné pro danou zemi, ve které provádíte výzkum, a řiďte se oborovými normami a standardy (1).


Čísla v závorce odkazují na příslušné oddíly Pokynů ESOMAR WAPOR o průzkumech veřejného mínění a zveřejněných průzkumech dostupných na www.esomar.org nebo www.wapor.org.