Standardy > Standardy SIMAR

Když výzkum, tak pořádně!


Standard je záruka kvalitních dat a věrohodné práce s nimi

Díky záruce dodržení standardů zadavatel ví, že si kupuje pořádný výzkum. Standardy a oborová pravidla stanoví podmínky realizace kvalitních výzkumných projektů a specifikují minimální požadavky na kvalitu sběru dat. Dodržování standardů je v členských agenturách SIMAR kontrolováno. Právo nabízet svým klientům záruku, že realizace projektu probíhá podle standardů SIMAR, má pouze členská agentura SIMAR.


Standardy SIMAR jsou tu pro klienty a realizátory

Každý standard začíná definicí metodiky výzkumu a obsahuje klíčové principy a otázky, které jsou pro danou metodu zásadní. Klient tyto otázky může využít k nastavení projektu a jeho následné kontrole. Standard také obsahuje podrobný popis technického a organizačního zabezpečení standardu a popisuje způsob jeho dodržování.


Dbáme na etické zásady a ochranu respondentů

Standardy jsou v souladu s etickými zásadami oboru a dbají ve zvýšené míře na ochranu respondentů a jejich údajů. Každá metoda sběru dat má svá specifika, proto jsou pravidla popsána zvlášť pro každý standard. Dbáme na to, aby respondentům účastí na výzkumu nevznikla jakákoliv újma. Podrobněji se problematikou ochrany osobních údajů zabývá iniciativa SIMAR PRO VÝZKUM a její pravidla jsou shrnuta v Desateru PRO VÝZKUM.


Standardy a pravidla tvoří expertní skupina SIMAR

Každý standard měl při tvorbě svého garanta. Text standardu připomínkovali experti na danou oblast a ověřovali lidé z praxe. Připomínkování provází i detailní debata o podobě pravidel a jejich naplňování. Standardy byly poté schváleny řediteli členských agentur na valné hromadě SIMAR 8. října 2020. Odborníci z členských agentur se pravidelně (obvykle jednou za rok) schází, diskutují aktuální problematiku a metodické otázky, cílem je vždy ověření funkčnosti standardů SIMAR a jejich případná aktualizace. 


SIMAR je smluvním partnerem ESOMAR

Výzkumníci členských agentur SIMAR se řídí etickými a profesními pravidly mezinárodní odborné komunity ESOMAR. Klíčová pravidla jsou obsažena v ICC/ESOMAR Kodexu. Jeho nejnovější verze byla publikována na webových stránkách ESOMAR v prosinci 2016 a v české verzi byla schválena členskými agenturami SIMAR 10. dubna 2017. SIMAR je partnerem ESOMAR a kontaktním místem pro řešení stížností na porušení Kodexu v České republice. České standardy kvality SIMAR jsou vyvinuty i s přihlédnutím k četným materiálům a doporučením, které jsou k dispozici členům ESOMAR.


Dodržování standardů SIMAR je kontrolováno

Každá členská agentura se standardy systematicky řídí. Jedná se o základ kvality práce v každé agentuře doplněný jedinečným know how každé z agentur. Týmy v členských agenturách zaručují klientům realizaci projektu minimálně podle příslušného standardu. Naplňování standardů je kontrolováno pravidelnými nezávislými kontrolami SIMAR. V případě nesouladu proběhne s agenturou řízení, které vede k okamžité nápravě. Z kontroly se připravuje podrobný neveřejný zápis.


Konzultace, audity a kontroly provádí SIMAR pro klienty i nečlenské subjekty

Při přípravě výzkumného projektu je vhodné smluvně podchytit způsob, kterým bude klient kontrolovat např. kvalitu sběru dat. Způsob kontroly by měl být součástí smluvního ujednání mezi klientem a agenturou a zohledněn v cenové kalkulaci nabídky. U nečlenského subjektu se doporučuje smluvně zakotvit případnou možnost externí kontroly a kvality sběru dat podle parametrů dohodnutých v projektu. SIMAR nabízí konzultace i nečlenským subjektům a pravidelně realizuje audity výzkumných projektů podle zadání klientů u členských i nečlenských subjektů.

Prohlášení SIMAR "Když výzkum, tak pořádně" ke stažení.