Standardy > Mezinárodní Kodex ICC/ESOMAR > Kodex v sedmi bodech

Kodex v sedmi bodech

Mezinárodní Kodex ICC/ESOMAR pro výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a datovou analytiku

1. Kodex je seberegulační nástroj, soubor pravidel pro odborníky, kteří nabízí řešení založená na datech pro podnikání a státní sektor.

2. Kodex je společné dílo ESOMAR, globálního sdružení datové, výzkumné a „insight“ komunity, a ICC, Mezinárodní obchodní komory. Přijmutí Kodexu je podmínkou členství v ESOMAR. Členové Sdružení SIMAR se k dodržování Kodexu přihlásili a SIMAR propaguje uplatňování Kodexu a je kontaktním místem pro řešení stížností na porušení Kodexu. 

3. Kodex je založen na třech základních principech:

(a) Při shromažďování osobních údajů od subjektů údajů pro účely výzkumu musí výzkumníci transparentně sdělit, jaké informace plánují shromažďovat, sdělit účel, pro který budou údaje shromážděny, a uvést, s kým budou informace sdíleny a v jaké formě.

(b) Výzkumní pracovníci musí zajistit, aby osobní údaje užité ve výzkumu byly důkladně chráněny před neoprávněným přístupem a nebyly bez souhlasu subjektu údajů zveřejněny.

(c) Výzkumníci se musí vždy chovat eticky a nedělat nic, co by mohlo způsobit újmu subjektu údajů nebo poškodit pověst výzkumu trhu, veřejného mínění a sociologického výzkumu.

4. Výzkumníci jasně oddělují výzkumné a nevýzkumné činnosti, tedy odlišují výzkum od aktivity spojené s obchodní činností (propagace či prodej) a transparentně tuto skutečnost sdělují účastníkům výzkumu.

5. Výzkumníci nesmí sdílet osobní údaje účastníků výzkumu s klientem, pokud k tomu subjekt údajů nedal výslovný souhlas a nebyl udán specifický účel, pro který se data budou používat.

6. Výzkumníci jsou transparentní vůči klientům; poskytovaná zjištění jsou zjevně a přiměřeně podpořena daty, umožní kontrolu kvality sběru a úpravy dat a poskytnou klientům takové technické informace o realizovaných výzkumech, které umožní posoudit platnost výsledků výzkumu. 

7. Výzkumní pracovníci musí vyhovět všem platným mezinárodním a národním zákonům, místním kodexům chování a profesním standardům či pravidlům. Výzkumní pracovníci musí být čestní, pravdomluvní a objektivní a zajistit, aby jejich výzkum byl prováděn v souladu s příslušnými vědeckými principy výzkumu, metodami a technikami. Výzkumníci se musí vždy chovat eticky a nesmí dělat nic, co by mohlo neoprávněně poškodit pověst výzkumu nebo vést ke ztrátě důvěry veřejnosti v něj.