O SIMAR > Stanovy SIMAR

Stanovy SIMAR

1.  Základní vymezení

1.1.     Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR (dále jen SIMAR) je výběrové neziskové sdružení s právní subjektivitou, jehož řádnými a přidruženými členy jsou právnické a fyzické osoby, zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění, případně využívající jeho výsledky, které jsou registrovány k podnikání  v České republice.

1.2.     SIMAR realizuje veřejně prospěšnou činnost ve smyslu ustanovení § 146 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

1.3.     SIMAR se může stát členem dalších sdružení a asociací, které mají podobné nebo příbuzné zaměření a cíle.

1.4.     Činnost SIMAR není svázána s činností politických stran.

2.  Účel sdružení

2.1.     SIMAR sdružuje významné agentury pro výzkum trhu a veřejného mínění, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a reprezentuje své členy při jednání se státními orgány a dalšími subjekty jako jsou AKA, SKMO, sdružení výrobců spotřebního zboží apod. 

2.2.     SIMAR dále sdružuje uživatele výsledků výzkumu trhu a veřejného mínění, popř. další subjekty podílející se na činnosti v oboru. SIMAR svými aktivitami všestranně ovlivňuje vysokou úroveň výsledků výzkumu trhu a veřejného mínění, poskytovaných klientům členskými agenturami.

2.3.     SIMAR dbá na důsledné dodržování všech norem a zásad stanovených  ESOMARem, EFAMRO a dalších, které byly schváleny členskými agenturami na valné hromadě, resp. metodou „per rollam“.

2.4.     SIMAR vyžaduje od svých členů dodržování základních metodických i etických standardů výzkumu trhu a veřejného mínění.

2.5.     SIMAR usiluje o to, aby jeho členové zachovávali vysoký stupeň objektivnosti, nestranili žádnému výrobci nebo skupině výrobců a žádné politické straně.

2.6.     SIMAR zaručuje, že v souladu se závaznými pravidly ESOMARu a EFAMRO nebudou členové SIMAR spojovat výzkum trhu a veřejného mínění s aktivitami s ním neslučitelnými, např. s reklamou, prodejem zboží a služeb, sběrem objednávek, direct marketingem apod.

2.7.     SIMAR vytváří prostor pro diskusi a řešení společných odborných a dalších problémů a vzájemnou výměnu zkušeností. Definováním metod, výzkumných a pracovních postupů a kvalitativních standardů obhajuje zájmy oboru.

2.8.     SIMAR vysvětluje veřejnosti prostřednictvím médií účel, principy a výsledky výzkumu trhu a veřejného mínění, zúčastňuje se odborných diskusí a publikací v daném oboru a v tomto smyslu spolupracuje i s nečlenskými agenturami v oboru.

2.9.     SIMAR provádí na požádání členských agentur, klientů či nečlenských agentur výzkumu trhu a veřejného mínění nezávislé kontroly dodržování metodických a etických standardů podle vlastního schváleného metodického postupu, který je v souladu s pravidly ESOMARu a EFAMRO.

2.10.   SIMAR dbá na prezentaci českého výzkumu trhu a veřejného mínění na mezinárodních fórech.

2.11.   Tam, kde je to účelné, připravuje SIMAR společné metodické pomůcky, organizuje semináře apod.

2.12.   Člen SIMAR dodržuje všechny jeho zásady a etický kodex.

2.13.   Agentura výzkumu trhu a veřejného mínění, která je členem SIMAR, má právo uvádět do svých publikací, zpráv a vystoupení, že je členem SIMAR.

3.    Řádné členství

3.1.     Řádnými členy sdružení SIMAR mohou být právnické a fyzické osoby registrované k podnikání v České republice, které splňují následující podmínky:

3.1.1.  nejméně dvě třetiny jejich tržeb v minulém kalendářním roce jsou z výzkumu trhu a veřejného mínění

3.1.2.  dosáhly v minulém kalendářním roce minimálního požadovaného obratu z výzkumu trhu a veřejného mínění stanoveného valnou hromadou

3.1.3.  mají doporučení alespoň dvou řádných členů SIMAR

3.1.4.  jednají vždy v souladu s platnými normami a etickými zásadami ESOMARu, EFAMRO a SIMAR

3.1.5.  zavázaly se dodržovat Stanovy SIMAR, aktivně se podílet na činnosti a platit členské příspěvky a paušální poplatky členů za služby SIMAR

3.1.6.  byly za členy přijaty členskými agenturami na valné hromadě, resp. metodou „per rollam“

3.1.7.  zabezpečují interní kontrolu kvalitativních standardů SIMAR a garantují jejich dodržování.

3.2.     Členství v SIMAR vzniká dnem zaplacení vstupního příspěvku.

3.3.     Člen může členství ukončit kdykoli na základě písemného oznámení. Členství a z něj vyplývající povinnosti končí v takovém případě posledním dnem druhého měsíce, následujícího po doručení oznámení.

3.4.     Při nedůsledném plnění povinností vyplývajících ze Stanov a metodických standardů, nedostatečné součinnosti při vyžádaných kontrolách metodických standardů, opakované neúčasti na pracovních jednáních a činnosti pracovních komisí může být členu SIMAR pozastaveno členství. Doba, na níž je členství pozastaveno, a případné podmínky ukončení tohoto stavu určí valná hromada ve svém usnesení. Po dobu pozastavení členství nemá člen práva vyplývající z členství v SIMARu.

3.5.     Při neplnění povinností vyplývajících ze Stanov, při nedodržení či hrubém porušování kvalitativních standardů SIMAR (jejichž dodržování člen sám garantoval), při poškozování zájmů či dobrého jména SIMAR, dlouhodobé neúčasti na pracovních jednáních a činnosti pracovních komisí nebo při nezaplacení povinných plateb vůči SIMAR do 30 dnů po doručení písemné upomínky může být člen ze SIMARu vyloučen.

3.6.     V případech hodných zvláštního zřetele může valná hromada rozhodnout o dočasném prominutí podmínek členství stanovených v článcích  3.1.1., 3.1.2. a 3.1.7., a to za předpokladu, že předmětné povinnosti člen v předcházejícím období plnil.

3.7.     Návrh na pozastavení členství nebo na vyloučení člena může předložit kterýkoliv člen SIMAR písemně předsednictvu. Předsednictvo je povinno v takovém případě zařadit návrh na program nejbližší valné hromady. Člen, o jehož členství má valná hromada jednat, musí být písemně vyrozuměn nejméně 14 dní před termínem jejího konání o důvodech, které k podání návrhu vedly.

3.8.     Výhrady ke kvalitě činnosti či nedodržování standardů, podané SIMARu písemně nečlenem SIMAR, projedná příslušná komise a následně předsednictvo, které rozhodne, zda budou projednány valnou hromadou s případnými sankcemi vůči členské agentuře.

3.9.     Členství v SIMAR zaniká také zánikem příslušného právního subjektu bez právních nástupců.

3.10.   Ukončením členství v SIMAR a pozastavením členství nevzniká dotyčnému subjektu nárok na vrácení dříve uhrazených či povinných členských příspěvků poplatků na služby.

4.    Přidružené členství

4.1.     Přidruženými členy sdružení SIMAR mohou být právnické a fyzické osoby registrované k podnikání v České republice, které splňují podmínky uvedené v článcích 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. a 3.1.6.

4.2.     Přidružený člen má práva a povinnosti řádného člena SIMAR s výjimkou práva hlasovat o vybraných otázkách na valné hromadě SIMAR nebo metodou „per rollam“ a dále práva být volen členem předsednictva SIMAR.

4.3.     Přidružený člen, který ve dvou po sobě jdoucích letech splní podmínky řádného členství podle článku  3.1.1., 3.1.2. a 3.1.7.  Stanov SIMAR, je povinen zažádat o změnu svého přidruženého členství na členství řádné. Pokud je tato žádost vyřízena kladně nejpozději v roce následujícím po jejím podání, doplatek do plné výše členského příspěvku se promíjí.

4.4.     Pro přidruženého člena platí v plném znění ustanovení čl. 3.2. až 3.10.

5.    Orgány SIMAR a jejich působnost

5.1.     Valná hromada je nejvyšším orgánem SIMAR a tvoří ji po jednom statutárním zástupci všech řádných členů či jejich zástupců vybavených písemnou plnou mocí (dále zástupci).

5.2.     Valná hromada se schází nejméně 1x ročně. Valnou hromadu svolává předsednictvo. Pokud předsednictvo nesplní povinnost svolat valnou hromadu do 30 dnů po uplynutí jednoho roku od poslední valné hromady, může ji svolat kterýkoliv člen SIMAR.

5.3.     Termín a návrh programu valné hromady musí být sděleny členům SIMAR písemně nejméně 14 dnů předem.

5.4.     Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni zástupci nejméně dvou třetin řádných členů.                  

5.5.     Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá předsednictvo opakovanou valnou hromadu nejdříve za 14 dní při dodržení článku 5.3. Stanov. Opakovaná valná hromada je usnášeníschopná při dodržení ustanovení článku 5.4.

5.6.     Valná hromada rozhoduje hlasováním, každý řádný člen SIMAR má jeden hlas. Hlasování je tajné, pokud valná hromada nerozhodne dvoutřetinovou většinou zúčastněných o tom, že hlasování o dané otázce má být veřejné. Výsledek hlasování je závazný pro všechny členy.

5.7.     Jednání valné hromady se s hlasem poradním zúčastňuje také předseda, pokud není statutárním zástupcem některé z členských agentur, výkonný ředitel a tajemník, pokud jsou tyto funkce zřízeny.

5.8.     Do výlučné působnosti valné hromady patří otázky, o nichž rozhoduje

5.8.1.  dvoutřetinovou většinou řádných členů, jmenovitě:

 • změna Stanov SIMAR
 • odvolání předsednictva nebo některého z jeho členů
 • pozastavení členství některého člena SIMAR
 • vyloučení některého člena ze SIMAR
 • rozpuštění SIMAR
 • stanovení minimálního požadovaného obratu dosaženého tržbami z výzkumu trhu a veřejného mínění

5.8.2.   nadpoloviční většinou hlasů řádných členů, jmenovitě:

 • volba předsednictva
 • schválení účetní uzávěrky
 • schválení členského příspěvku nově přijímaných členů
 • jmenování a odvolání výkonného ředitele
 • o počtu pracovníků SIMAR a případném organizačním schematu

5.8.3. Do působnosti valné hromady patří dále otázky, o nichž rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů řádných členů, jmenovitě:

 • přijímání nových členů
 • o dočasném prominutí podmínek členství

5.8.4. Do působnosti valné hromady patří dále otázky, o nichž rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů řádných i přidružených členů, jmenovitě:

 • schválení plánu činnosti na kalendářní rok
 • schválení finančního plánu včetně paušálních poplatků členů za služby SIMAR
 • schválení metodických a etických standardů a pravidel pro kontrolu jejich dodržování
 • rozhodnutí o vytvoření pracovních komisí a jejich kompetencích
 • povolání a odvolání auditora

5.9.     Předsednictvo je složeno z předsedy a jednoho či dvou místopředsedů.

5.10.   Členy předsednictva volí valná hromada na období dvou let.

5.11.   Předsednictvo řídí činnost SIMAR mezi valnými hromadami. Předsednictvo rozhoduje o všech otázkách, které nespadají do výlučné kompetence valné hromady.

5.12.   Povinností předsednictva je dbát o plnění úkolů, schválených v ročním plánu, popř. jmenovitě uložených valnou hromadou, resp. členskými agenturami metodou „per rollam“.

5.13.   Předsednictvo se schází nejméně čtyřikrát do roka. Schůze předsednictva svolává předseda nebo jeden z místopředsedů. Jednání předsednictva se zúčastňují výkonný ředitel, tajemník SIMAR, pokud jsou tyto funkce zřízeny.

5.14.   Předsednictvo svolává na základě ročního plánu práce valnou hromadu SIMAR a připravuje program jednání.

5.15.   Předsednictvo je oprávněno dle vlastního rozhodnutí svolat pracovní porady SIMAR. Řádní a přidružení členové SIMAR jsou oprávněni vysílat své zástupce na všechny pracovní porady a vyjadřovat se jejich prostřednictvím ke všem projednávaným otázkám.

5.16.   Statutárním zástupcem SIMAR ve smyslu obecně závazných právních předpisů je výkonný ředitel, pokud není tato funkce zřízena, pak předseda. Ten také vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům SIMAR

5.17.   Členové předsednictva musí vystupovat při jednáních vedených z titulu své funkce v SIMAR s klienty, organizacemi, agenturami a jinými institucemi pouze jménem SIMAR a nikoli jménem jiného subjektu, např. organizace, která je členem SIMAR. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé poškození jména nebo zájmů SIMAR s důsledky podle článků 3.5. Stanov.

5.18.   Dalšími orgány SIMAR jsou:

 • pracovní komise ustavené rozhodnutím valné hromady pro realizaci článků 2.7., 2.8., 2.9., 2.11. a 3.8. Stanov
 • výkonný ředitel SIMAR
 • tajemník SIMAR

 5.19.   O otázkách uvedených v čl. 5.8.3. a 5.8.4. a dalších otázkách je možno rozhodovat metodou „per rollam“.

6.    Financování SIMAR

6.1.     Činnost SIMAR je financována z následujících zdrojů:

6.1.1.   z členských příspěvků nově přijímaných členů

6.1.2.  z paušálních poplatků členů za služby SIMAR

6.1.3.  z výnosů vlastní činnosti SIMAR

 6.2.     Výše členských příspěvků a paušálních poplatků členů za služby musí být vždy stanovena tak, že částky splatné v určitém období jsou pro všechny řádné členy stejné a obdobně stejné pro všechny přidružené členy.

7.    Závěrečná ustanovení

 7.1.     Tyto Stanovy SIMAR byly schváleny valnou hromadou SIMAR dne 28.11.2011.

7.2.     Přijetí Stanov valnou hromadou potvrzují statutární zástupci členů SIMAR svými vlastnoručními podpisy na originále Stanov.

7.3.     Tyto Stanovy vstupují v platnost dnem 29.11.2011.

7.4.     Dnem uvedeným v článku 7.3. Stanov se současně ruší platnost Stanov SIMAR schválených dnem 28.1.1997 a doplněných dnem 15.6.1999, 16.4.2002 a 23.9.2003.