O SIMAR > Etické zásady oboru

Etické zásady oboru

Preambule

Tyto etické zásady činnosti představují snahu po další kultivaci prostředí v oboru marketingového výzkumu v České republice. Akcentují pozitivní aspekty dosavadního vývoje společnosti (a tedy i oboru) za uplynulých 11 let a snaží se odstranit i řadu negativních prvků, převážně subjektivního charakteru, které samotné tržní mechanismy i legislativní pravidla nevyloučily a které většinou souvisí s morálkou a projevy nesolidního jednání. Tyto etické zásady mají představovat samoregulující prvek v činnosti nevýznamnějších agentur výzkumu trhu v České republice a tím zvýšit prestiž nejen těchto agentur, ale i celého oboru marketingového výzkumu vůči jeho okolí a partnerům.

Článek 1

SIMAR jako otevřené dobrovolné sdružení agentur pro výzkum trhu si spolu s obhajobou a prosazování profesních zájmů klade za cíl, aby veškerá jeho činnost a činnost jeho členských subjektů byla v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti. Tuto podmínku vytyčuje pro své členy jako obligatorní, vůči svým zadavatelům, nečlenským agenturám a médiím, resp. dalším subjektům jako fakultativní, nicméně ve prospěch regulérnosti a prestiže činnosti v našem oboru jako žádoucí.

Veškerá činnost v oboru marketingového výzkumu musí být nadále plně v souladu s mezinárodně platnými kodexy, vydanými ESOMAR, zejména tedy s ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Practise a dále s EFAMRO Market Research Quality Standards.

Článek 2

K naplnění článku i těchto etických zásad činnosti vyhlašuje SIMAR – ve shodě svých členů – tyto požadavky a kritéria na profesní jednání SIMAR jako celku, jakož i jeho jednotlivých členů mezi sebou navzájem i vůči jejich zadavatelům, uživatelům výzkumu a třetím osobám.

Členové SIMAR:

 1. Spatřují za východisko všech svých aktivit svobodný (liberální) trh v mezinárodních dimenzích. Od legislativy očekávají, aby napomáhala naplňování těchto zásad a mezinárodně uznávaných pravidel, kritérií a standardů v oblasti marketingového výzkumu, v ochraně uživatele i zpracovatele výzkumu, v ochraně subjektů výzkumu, v ochraně hospodářské soutěže. Přitom vycházejí z evropsky uznávaného principu subsidiarity;
 2. Považují za prioritní znaky svého etického jednání vůči svým zadavatelům, uživatelům výzkumu, partnerům, subjektům výzkumu, ale i zaměstnancům a konkurentům odpovědnost, důvěryhodnost, spolehlivost a zákonné jednání; na těchto znacích vytvářejí image svých agentur;
 3. Považují za svou povinnost dodržovat právní řád, ale též se aktivně snažit o jeho zdokonalování a upřesňování, a to zejména v oblasti podmínek podnikání a soutěžení, týkajících se činností výzkumu veřejného mínění a výzkumu trhu, přičemž za neopomenutelnou součást dodržování pravidel podnikání považují mj. rovnost podmínek podnikání, dodržování kvality výzkumu, serióznost a platební disciplínu;
 4. V konkurenčním boji jednají svobodně v intencích ESOMAR, počínají si čestně, bez nekorektních postupů, nekalé soutěže a získané výhody při konkurenčním střetávání orientují ku prospěchu zadavatelů či uživatelů výzkumu či občanů; nevstupují do vztahů kartelové povahy;
 5. Dbají na důstojné zaměstnavatelské klima, úctu k zaměstnancům, na jejich informovanost, spravedlivé odměňování, zvyšování kvalifikace, bezpečnost práce; jako nezbytnou podmínku zaměstnání vyžadují dodržování etických pravidel od svého managementu a zaměstnanců; při řešení eventuálních pracovněprávních sporů dávají přednost vyjednávání a předcházení vzniku vyhrocených konfliktů; respektují sociální dialog na dané úrovni;
 6. V rámci vlastní výzkumné činnosti využívají korektní výzkumné postupy při sběru, analýze i interpretaci dat, respektují mezinárodně platné standardy kvality výzkumu, umožňují adekvátní kontrolu svých výzkumů, zachovávají všechna ustanovení o ochraně osobních údajů a při prezentaci či publikaci výsledků výzkumů uvádějí všechny údaje významné pro posouzení vypovídacích schopností těchto výsledků;
 7. Vynakládají maximální snahu, aby při publikaci výsledků byly zásady „Minimálních standardů pro prezentaci výsledků výzkumu“ dodržovány i ze strany zadavatelů či uživatelů výzkumu, zejména pak médií;
 8. Sdělují údaje o výnosech agentury pocházejících z marketingového výzkumu;
 9. Snaží se maximálně informovat veřejnost o metodách výzkumu, o způsobu sběru dat, o postupech zabezpečujících reprezentativnost výsledků výzkumů, tedy o celkové problematice oboru marketingového výzkumu s cílem neustále zvyšovat a posilovat jeho image a prestiž na veřejnosti, aniž by přitom poškozovali svá individuální agenturní obchodní tajenství, know-how a konkurenční záměry.


Článek 3

 1. Své etické jednání opírá SIMAR a jeho členské agentury o spolupráci s ostatními profesními a podnikatelskými institucemi stejně jako o kooperaci s dalšími partnery a institucemi z oblasti státní a veřejné správy.
 2. V případě, že se objeví indicie, že tyto etické zásady činnosti byly členskou agenturou porušeny, bude se tím zabývat valná hromada.

Článek 4

 1. SIMAR doporučuje členským agenturám, pokud uznají užitečnost takového opatření, vydat vlastní agenturní etické zásady činnosti.
 2. Tyto etické zásady činnosti v oboru výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění vstupují v platnost dnem 22. května 2001, kdy byly schváleny valnou hromadou.

V Praze dne 22. 5. 2001