Standardy > Standardy SIMAR > Tazatelské sítě

Tazatelské sítě

 Ú V O D

Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro všechny etapy práce s tazateli, tedy jejich získávání, školení, doškolování, evidenci, přehled nasazení, průběh terénní práce. kontrolu práce a hodnocení kvality práce tazatelů. Tazatelem se rozumí každý externí spolupracovník (tazatel, rekrutér, mystery shoper, kodér atd.)

Respektuje přitom základní mezinárodně platné kodexy a pravidla výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy ICC/ESOMAR Mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu (International code on Market and Social Research), Kvalitativní standardy EFAMRO (EMRQS - EFAMRO Market Research Quality Standards), mezinárodní normu ISO 20252 „Výzkum trhu a veřejného mínění a sociální výzkum — Terminologický slovník a požadavky na prováděné služby“ vč. formulovaných definic a specifické kodexy a guideliny ESOMARu.

Dále vychází z ustanovení národní legislativy, zejména zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

1.         ZÁKLADNÍ ZÁSADY A OBECNÉ POŽADAVKY

Cílem dodržování standardu tazatelské sítě je zajistit co nejkvalitnější tazatelskou základnu pro všechny agentury sdružené v SIMARU, a to za pomoci dodržování jednotných postupů při školení, stejně jako dodržení doporučeného obsahu tazatelské příručky.

Dodržování tohoto standardu by mělo zaručit jednotnou evidenci tazatelů, jednotnou informovanost tazatelů o obecných pravidlech práce tazatele, o etických zásadách výzkumu, o mlčenlivosti a také o existenci a smyslu sdružení SIMAR a jeho nástrojů (Greylist, Blacklist).

Pro účely tohoto standardu rozlišujeme spolupráci jednorázovou a dlouhodobou. Jednorázovou spoluprací se rozumí neopakovaná spolupráce v budoucnosti. Při spolupráci na 2 a více projektech se jedná již o spolupráci dlouhodobou. Vypracovaný standard „Tazatelské sítě“ platí pouze pro spolupráci dlouhodobou.

 

2.         TECHNICKÉ ČI ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ STANDARDU

2.1. Získávání a školení tazatelů

2.1.1. Tazatelem členské agentury SIMAR se může stát pouze osoba
 • starší 18 let
 • právně způsobilá a morálně bezúhonná
 • po úspěšném absolvování vstupního školení
 • po úspěšném provedení testovací práce
 • která se zavázala svým podpisem dodržovat etické zásady, s nimiž byla seznámena na školení
 • která není zahrnuta v databázi Black listu
2.1.2. Obecné zásady pro přípravu tazatelů

Členské agentury jsou povinny zajistit vstupní školení pro zájemce o tazatelskou činnost.

Členské agentury zajistí, aby veškeré dotazování bylo prováděno výhradně tazateli, vyškolenými odpovídajícím způsobem pro úkoly, kterými budou pověřeni. Bez absolvování školení nesmí žádná osoba provádět dotazování v terénu. Minimem přípravy je vstupní školení.

Členské agentury jsou povinny evidovat v elektronické podobě datum školení u každého tazatele na jednotlivé typy spolupráce.

2.1.3. Vstupní školení pro nové tazatele

Vstupní školení musí provádět osoba, která prošla v minulosti vstupním školením.

Školení v zásadě provádějí zaměstnanci agentury, školitel musí být buď zaměstnanec agentury, nebo osoba zaměstnancem agentury pověřená.

Vstupní školení se skládá ze dvou částí. Jednou z nich je teoretická část (viz bod 2.1.3.1.1.) a dále část praktická (viz bod 2.1.3.1.2.).

Celé školení musí být uzavřeno do 14 dnů po osobním proškolení. Potéto době je nutné mít tazatele evidované buď v elektronické či písemné podobě se všemi materiály dle bodu 2.1.4.

2.1.3.1. Obsah vstupního školení pro nové tazatele
2.1.3.1.1. Teoretická část

Vstupní školení tazatelů musí zahrnovat základní okruhy, a to nejméně:

 • informace o školicí agentuře a jejím působení
 • smysl, cíle a pravidla výzkumu trhu / veřejného mínění
 • etické zásady dotazování v souladu s Kodexem ESOMAR
  • význam přesného dodržení technických postupů, etických zásad výzkumu trhu a veřejného mínění a práce s daty
   • etické zásady dotazování specifických skupin (děti, nemocní apod.)
   • záruky důvěryhodnosti, anonymity dotazování a ochrany osobních údajů dotázaných
   • vysvětlení typů šetření, s nimiž se tazatel ve své činnosti může setkat
    • způsoby výběru respondentů (kvótní a náhodné výběry)
    • techniky dotazování
    • využití tazatelských průkazů
    • využívání tazatelských příruček
    • způsob hodnocení práce tazatelů
    • informace o způsobu odměňování
     • způsoby kontroly práce tazatelů s informacemi o možném zařazení tazatele na Blacklist

Doporučení:

 • využití děkovacích dopisů / děkovacích karet


2.1.3.1.2 .Praktická část

Testovací práce

Před nasazením do terénu jako součást vstupního školení musí zájemce o tazatele provést zkušební / testovací dotazování s dotazníkem a v podmínkách, které odpovídají jeho dalšímu využití. Členské agentury SIMAR jsou povinny prověřit správnost provedení zkušebního / testovacího rozhovoru Na základě vyhodnocení je nebo není tazatel zařazen do databáze členské agentury jako její aktivní člen. Každému zájemci o činnost tazatele je poskytnuta zpětná vazba a je upozorněn na chyby, kterých se dopustil při provádění zkušebního rozhovoru. Tazatele může provádět pouze ta osoba, která prošla teoretickou i praktickou částí školení.

2.1.4. Evidence tazatelů

Členská agentura SIMAR musí vést evidenci o své tazatelské síti v písemné nebo elektronické podobě. Řádně vedená evidence musí obsahovat následující informace o každém tazateli:

 • jméno a příjmení tazatele
 • adresa tazatele
 • rodné číslo tazatele
 • identifikační číslo tazatele
 • datum, popřípadě místo školení
 • fotografii tazatele
 • podepsané „Čestné prohlášení“, které musí obsahovat informace o etických zásadách práce tazatele, mlčenlivosti a o existenci Blacklistu.
2.1.4.1. Tazatelský průkaz

Členská agentura SIMAR je povinna vybavit každého tazatele „Průkazem tazatele“, který musí obsahovat následující :

 • jméno a příjmení tazatele
 • fotografii tazatele
 • název a adresu členské agentury SIMAR
 • razítko agentury
 • platnost průkazu dle standardů agentury

Výjimka: V případě potřeby může agentura vydat dočasně platný průkaz bez fotografie.

Platnost takových průkazů nesmí být delší než 2 měsíce.

2.1.4.2. Tazatelské příručky

Každá členská agentura SIMAR odpovídá za vydání a distribuci tazatelských příruček /manuálů všem svým tazatelům. Tazatelské příručky musí obsahovat minimálně ty části, které jsou uvedeny v části 2.1.3.1.1. tohoto standardu.

2. 2. Průběh terénních prací

2.2.1. Údaje o práci tazatele

Agentura eviduje údaje o kvalitě a rozsahu práce tazatele. Údaje o práci tazatele mohou být uloženy v elektronické podobě pro každou práci provedenou tazatelem a obsahují:

 • číslo práce
 • počet odeslaných dotazníků/ datových souborů tazateli
 • počet vrácených dotazníků/datových souborů
 • počet dotazníků doložených vizitkou/razítkem respondenta (pouze průmyslové výzkumy)
 • způsoby provedených kontrol práce a jejich výsledek

Pro každou metodu sběru dat jsou kontroly specifikovány v jednotlivých standardech těchto metod.

Doporučené způsoby kontroly práce tazatele

Kontrola prostřednictvím kontaktování respondentů:

 • korespondenční kontrola
 • telefonická kontrola
 • kontrola prostřednictvím emailu

Kontrola tazatelů:

 • osobní kontrola na místě dotazování
 • kontrola prostřednictvím GPS
 • kontrola prostřednictvím pořízení audio/videozáznamu
 • kontrola provedení jednotlivých dotazníků pomocí sledování délky rozhovoru
 • kontrola dat

Doporučuje se při kontrole vždy kombinovat více z výše uvedených metod.

2.2.2. Hodnocení práce tazatelů

Každá členská agentura SIMARU je povinna provádět průběžné hodnocení práce všech tazatelů pracujících na jednotlivých projektech. Na základě tohoto hodnocení a interních kontrol každá agentura rozhoduje o ponechání tazatele ve své interní databázi a o případném zařazení tazatele na Grey list nebo Black list SIMARu.

2.2.3. Identifikační údaje

Členské agentury SIMAR jsou povinny prostřednictvím tazatelů na začátku každého dotazování nebo s poděkováním předávat všem respondentům osobních rozhovorů tyto kontaktní údaje:

 • jméno členské agentury SIMARu
 • informaci o členství v SIMARu

Na vyžádání respondenta:

 • telefonní spojení do členské agentury
 • identifikační znak agentury (logo, razítko apod.)
 • kontakt na SIMAR

 

3.         ZPŮSOBY KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANDARDU

Kontrola dodržování standardu tazatelské sítě předpokládá:

 • zpřístupnění všech materiálů souvisejících s proškolením a následnou evidencí tazatele v tazatelské síti příslušné agentury
 • předložení tazatelské příručky příslušné agentury
 • možnou účast na školení tazatelů kontrolované agentury včetně kontrol testovací práce
 • kontrolu v průběhu dotazování (vybavení tazatele tazatelským průkazem a úplnost tohoto průkazu, sdělení povinných informací o členské agentuře a SIMARu
 • kontrolu evidence práce tazatele na jednotlivých projektech včetně hodnocení

 

4.         SCHVALOVACÍ DOLOŽKA, PLATNOST STANDARDU

Tento kvalitativní standard byl projednán pracovní skupinou 6. prosince2011 aschválen řediteli členských agentur 2. února 2012 s okamžitou platností.

Ruší se tím doporučený kvalitativní standard platný od 1. února2004 a doplněný v září 2008.

Ke stažení: Standard pro tazatelské sítě