Standardy > Standardy SIMAR > Pořizování dat

Pořizování dat

Ú V O D

Tento kvalitativní standard stanoví pravidla zaznamenávání dat z terénních šetření kvantitativního výzkumu realizovaného metodou PAPI.

Respektuje přitom základní mezinárodně platné kodexy a pravidla výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy ICC/ESOMAR Mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu (International Code on Market and Social Research), Kvalitativní standardy EFAMRO (EMRQS - EFAMRO Market Research Quality Standards), mezinárodní normu ISO 20252 „Výzkum trhu a veřejného mínění a sociální výzkum — Terminologický slovník a požadavky na prováděné služby“ (Market, Opinion and Social Research – Vocabulary and Service Requirements) vč. formulovaných definic a specifické kodexy a guideliny ESOMARu.

Dále vychází z ustanovení národní legislativy, zejména zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY A OBECNÉ POŽADAVKY

Cílem dodržování tohoto standardu je zajistit, aby odpovědi na otázky získané při dotazování prostřednictvím papírových dotazníků, byly co nejkvalitněji přeneseny do datové struktury. Za tímto účelem jsou definovány standardy, jejichž dodržování a kontrola eliminuje možnosti opakujících se špatných záznamů dat.

Povinné standardy platí pro kvantitativní šetření o rozsahu 150 respondentů a více, při němž jsou údaje v dotazníku manuálně přepisovány do elektronické podoby – ruční přepis dat. Archivačním a kontrolním kritériím pak nepodléhají výzkumy, kdy klient vyžaduje předání veškerých materiálů nebo případy, ve kterých výzkumná agentura realizuje pouze sběr dotazníků v terénu a vyplněné dotazníky předává klientovi bez toho, aby pořizovala data.

 

2. TECHNICKÉ ČI ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ STANDARDU

2.1. Software pro vstup dat a analýzu

2.1.1. Software pro vstup dat musí umožňovat nastavení povolených rozsahů hodnot proměnných.

2.1.2. Logická kontrola dat musí být provedena v softwarovém prostředí pro vstup dat nebo v analytickém software. Logickou kontrolou dat se rozumí softwarová kontrola správnosti vyplnění filtrů a zachování logických vazeb v dotazníku.

2.1.3. Povinná je logická kontrola v rovině jednoznačně určených znaků (logická vazba otázek, filtry, screening, vybraná sociodemografika).

2.1.4. Je doporučeno, aby softwarové prostředí umožňovalo dvojí verifikační vstup dat pro kontrolu kvality dat jiným operátorem (např. Data Entry SPSS nebo specifický firemní software).

2.2. Záznam dat

2.2.1. Pro ověření kvality primárního vstupu dat numerických proměnných musí být při každé akci minimálně 20 % datového souboru zkontrolováno opakovaným vstupem dat nezávislým operátorem (nezávislými operátory).

2.2.2. Doporučeným standardem je pak 100% verifikace dat nezávislým operátorem, tedy dvojí opakovaný vstup dat (zejména pro výzkumy, u kterých je logická kontrola obtížná, a chyby plynoucí ze vstupu dat jsou nekontrolovatelné, jako např. postojové nebo hodnotové výzkumy).

2.2.3. Kontrole opakovaným vstupem dat nezávislý operátorem musí být podroben při každé akci každý z operátorů.

2.2.4. V případě, že je u operátora zjištěna chybovost vyšší než 1,5 % v celém jeho pořizovaném souboru, jsou veškeré vstupy dat pořizované tímto operátorem pořízeny znovu.

2.2.5. Pro potřeby kontroly se chybou rozumí chybná hodnota proměnné (znaku), a to numerické(ho) (například u platu jedna číslice chybně zadaná na jakékoliv pozici).

2.2.6. Podíl procent chybovosti se počítá jako podíl chybných proměnných na pořizovaný soubor (1,5%).

2.3. Archivace

2.3.1. Protokoly o kontrole dat, zdrojová a kontrolní data musí být archivovány 12 měsíců od odevzdání dat (zprávy) klientovi.

2.3.2. Dotazníky, audio a video záznamy musí být archivovány po dobu nejméně 6 měsíců od skončení terénního sběru dat.

 

3. ZPŮSOBY KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANDARDU

Podkladem pro kontrolu je protokol o kontrole (např. čistící syntax), zdrojový datový soubor a datový soubor z kontrolní procedury.

 

4. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA, PLATNOST STANDARDU

Tento kvalitativní standard byl projednán pracovní skupinou 20. března 2012 a schválen řediteli členských agentur 25. září 2012 s okamžitou platností.

Ruší se tím doporučený kvalitativní standard z února 2004.

 

Ke stažení: Kvalitativní standard pořizování dat