Standardy > Standardy SIMAR > Prezentace výsledků marketingového výzkumu trhu

Prezentace výsledků marketingového výzkumu trhu

V zájmu objektivnosti a věrohodnosti výsledků výzkumů při jejich zveřejňování v mediích byl SIMARem vymezen následující minimální rozsah údajů, které nelze opomenout při prezentaci výsledků výzkumů:

A. Rozsah nezbytných údajů :

  • KDO - Název agentury - Člen SIMARu
  • CO - Označení výzkumu-čeho se výzkum týkal
  • KDY - Období, kdy byl prováděn sběr dat (datum začátku a konce dotazování )
  • KDE - Určení lokality
  • JAK - Metoda / technika / vzorek
    ( uvést slovně druh výzkumu, definice výběrového vzorku, u kvótních uvést, za jakou skupinu populace je výzkum reprezentativní a pokud je to pro daný výzkum možné, doporučuje se uvést i formulaci otázky a zdroj dat )
  • PROČ - VÝSLEDKY VYZKUMU

B. Způsob uvádění nezbytných údajů :

1. při publikování kompletní, nebo podstatné části závěrů provedeného výzkumu:

Součástí každé zprávy budou jednoznačné odpovědi na otázky :

KDO CO KDY KDE JAK a PROČ

2. při publikování pouze některých vybraných údajů nebo jen grafů, tabulek

Publikování dílčích informací musí být doprovázeno údaji, které obsahují odpovědi na otázky:

KDO CO KDY KDEs doplněním velikosti výběrového vzorku
Umístěno je nutné volit tak, aby jednoznačně dokládalo spojitost s publikovanými údaji.

Schváleno Valnou hromadou SIMAR dne 4.května 1999