PAPI

Ú V O D

Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro PAPI (Paper Aided Personal Interview) dotazování, jeho realizaci a kontroly.

Respektuje přitom základní mezinárodně platné kodexy a pravidla výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy ICC/ESOMAR Mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu (International Code on Market and Social Research), Kvalitativní standardy EFAMRO (EMRQS - EFAMRO Market Research Quality Standards), mezinárodní normu ISO 20252 „Výzkum trhu a veřejného mínění a sociální výzkum — Terminologický slovník a požadavky na prováděné služby“ (Market, Opinion and Social Research – Vocabulary and Service Requirements) vč. formulovaných definic a specifické kodexy a guideliny ESOMARu.

Dále vychází z ustanovení národní legislativy, zejména zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento standard se nevztahuje na výzkumy typu "IN-STORE", které jsou založeny na osobních rozhovorech prováděných v prostorech zpravidla vlastněných či spravovaných zadavatelem výzkumu, jakož i na obdobné výzkumy, při nichž jsou kontrolní mechanismy spoluzajišťovány v průběhu terénního šetření osobou supervizora (např. on-site). Kvalitativní požadavky na provádění IN-STORE a obdobných výzkumů s účastí supervizora určuje samostatný standard.

 

1.    ZÁKLADNÍ ZÁSADY A OBECNÉ POŽADAVKY

1.1.          Základní definice

PAPI (Paper Aided Personal Interview) – jedná se o osobní rozhovor, kdy se odpovědi respondenta zaznamenávají do vytištěného dotazníku. 

1.2.          Obecné požadavky

Tazatel zaznamenává odpovědi respondenta do standardizovaného papírového dotazníku. Dodržuje pořadí otázek, respektuje pokyny ke způsobu kladení otázek a nabídek odpovědí (rotace, spontánní odpovědi, promptovaná znalost, apod.).

Odpovědi se pořizují do sw (viz Kvalitativní standard pořizování dat) a následně je kontrolováno:

 • Logická návaznost odpovědí
 • Délka dotazování
 • Den a hodina dotazování
 • Identifikace tazatele

 

2.          TECHNICKÉ ČI ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ STANDARDU

2.1. Tazatelé PAPI

Pro účely tohoto standardu se pod pojmem "Tazatelská síť" rozumí standardní tazatelská sít' agentury, provádějící dotazování metodou PAPI.

PAPI tazatelem členské agentury SIMAR se může stát pouze osoba:

 • starší 18 let
 • právně způsobilá
 • po úspěšném absolvování vstupního školení
 • po úspěšném provedení testovací práce
 • která se zavázala svým podpisem dodržovat etické zásady, s nimiž byla seznámena na školení
 • není v seznamu vyloučených tazatelů – SIMAR Black List

2.2. Získávání nových tazatelů

Členské agentury SIMAR jsou povinny zajistit vstupní školení pro zájemce o tazatelství. Bez absolvování tohoto školení nesmí žádná osoba provádět dotazování. Po ukončení školení mohou zájemci, kteří mají testovací práci dle standardů agentury ohodnocenou jakou vyhovující, provádět dotazování v terénu.

2.2.1 Vstupní školení

Vstupní školení se provádí dle standardů popsaných ve standardu Tazatelská síť.

2.4. Evidence tazatelů

Členská agentura SIMAR musí vést evidenci o své tazatelské síti, která musí obsahovat:

 • jméno a příjmení tazatele
 • adresa tazatele
 • rodné číslo tazatele
 • datum a místo školení
 • datum vydání průkazu tazatele
 • fotografii tazatele
 • ohodnocení testovací práce tazatele
 • prohlášení tazatele o závazku dodržovat etické zásady pro práci tazatele

Evidenci tazatelské sítě je možné vést v písemné a/nebo elektronické podobě.

 

3.    ZPŮSOBY KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANDARDU

3.1.          Výčet kontrol kvality provedených rozhovorů

Kontrola kvality se provádí kombinací základního a některého z doplňkových prvků.

Základní:

 • Externí korespondenční / telefonická / e-mailová kontrola

Doplňkové

 • Kontrola délky dotazování
 • Kontrola času dotazování, doby mezi jednotlivými dotazníky
 • Kontrola otevřených otázek

Kontrola je provedena u min. 30% z celkového vzorku.

Návratnost pro telefonickou / e-mailovou / korespondenční kontrola musí být minimálně 10%.

100% kontrola se provádí u tazatelů s negativním výsledkem v posledním vyhodnoceném projektu.

Za negativní výsledek je považován takový výsledek, kdy oslovený respondent uvede, že s ním nebyl proveden rozhovor.

Do kontrol se nezařazují ankety, u kterých nejsou sbírány identifikační údaje o respondentovi.

 

4.    SCHVALOVACÍ DOLOŽKA, PLATNOST STANDARDU

Tento kvalitativní standard byl projednán pracovní skupinou 24. července 2012 a schválen řediteli členských agentur 25. září 2012 s okamžitou platností.

Ke stažení: Standard PAPI