Standardy > Standardy SIMAR > Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum

Ú V O D

Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla a postupy pro všechny metodiky kvalitativního výzkumu (s výjimkou expertních rozhovorů dle rozhodnutí agentur).

Respektuje přitom základní mezinárodně platné kodexy a pravidla výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy ICC/ESOMAR Mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu (International code on Market and Social Research), Kvalitativní standardy EFAMRO (EMRQS - EFAMRO Market Research Quality Standards), mezinárodní normu ISO 20252 „Výzkum trhu a veřejného mínění a sociální výzkum — Terminologický slovník a požadavky na prováděné služby“ (Market, opinion and social research — Vocabulary and service requirements) vč. formulovaných definic a specifické kodexy a guideliny ESOMARu.

Dále vychází z ustanovení národní legislativy, zejména zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento standard definuje postupy pro všechny metodiky kvalitativního výzkumu (s výjimkou expertních rozhovorů dle rozhodnutí agentur).

 

1.    ZÁKLADNÍ ZÁSADY A OBECNÉ POŽADAVKY

Cílem tohoto standardu je nastavit jednotná pravidla organizace kvalitativních výzkumů členských agentur SIMAR, a tím zaručit průkaznější nábor respondentů i navýšit kvalitu poskytovaných dat zadavatelům.

 

2.    TECHNICKÉ ČI ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ STANDARDU

2.1. DOKUMENTACE VÝBĚRU A REKRUTACE ÚČASTNÍKŮ / RESPONDENTŮ KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU

Při výběru a rekrutaci účastníků / respondentů kvalitativního výzkumu je nutné používat rekrutační dotazníky nebo instrukce, které musí jasně vymezit kriteria výběru respondentů. Zároveň je doporučeno, aby respondent byl před zahájením kvalitativního výzkumu podroben minimálně dvoustupňovému výběru. Agentura musí doložit, že výběrová kritéria byla splněna.

2.2.  INFORMOVÁNÍ REKRUTÉRŮ (TAZATELŮ)

Pokud agentura vybírá účastníky / respondenty kvalitativního výzkumu prostřednictvím externích rekrutérů (tazatelů), je nutné, aby agentura odpovídajícím způsobem informovala rekrutéry (tazatele) o následujících skutečnostech a dbala následujících pokynů:

 • požadované kvóty
 • výběrové kriteria - jsou shrnuta ve formě rekrutačního dotazníku / screeningu (není-li s klientem dohodnuto jinak)
 • počet účastníků, které má rekrutér (tazatel) rekrutovat 
 • přesný začátek a konec rozhovoru
 • vymezení / omezení povolených způsobů / technik výběru a rekrutace (např. přípustnost nabalování / snowballing, telefonické kontaktování respondentů, využití panelů); nepřípustné způsoby / techniky rekrutace musí být uvedeny v instrukcích tazatelům
 • není povolena rekrutace na konkrétní výzkumy přes internetové pracovní servery a webové portály ani novinové inzeráty, není přípustné nikde veřejně uvádět předmět výzkumu a čas konání výzkumu
 • rekrutace přes internet / novinové inzeráty může provádět pouze agentura na základě předchozího odsouhlasení znění inzerátu zadavatelem výzkumu
 • rekrutéři (tazatelé) nesmí být informováni o zadavateli výzkumu s výjimkou případů, kdy zadavatel vyžaduje jejich informování
 • rekrutéři (tazatelé) musí informovat respondenta o možnosti stát se náhradníkem, tedy účastníkem, který obdrží zpravidla poloviční odměnu, ale neúčastní se skupiny či rozhovoru a není zadáván do databáze SIMARu
 • rekrutéři (tazatelé) musí informovat respondenta o výši odměny za účast na skupinové diskusi
 • rekrutéři (tazatelé) musí být informováni, že o konečném složení účastníků výzkumu rozhoduje agentura
 • rekrutéři (tazatelé) musí být informováni o svých právech a povinnostech dle bodu 2.5. tohoto standardu

Doporučení

Pro rekrutaci účastníků / respondentů v rámci jednoho kvalitativního výzkumu je agenturám doporučeno využívat větší počet externích spolupracovníků (netýká se rekrutace z databáze).

2.3. POZVÁNKY NA VÝZKUM

Respondentům / účastníkům kvalitativního výzkumu by měla být předána pozvánka k účasti na kvalitativním výzkumu. Tuto pozvánku může předat rekrutér (tazatel) nebo agentura. Pozvánky mohou být poskytnuty emailem, sms nebo telefonicky.

Pozvánky by měly obsahovat minimálně tyto informace:

 • datum, místo a čas konání kvalitativního výzkumu
 • obecné téma výzkumu
 • výše honoráře
 • vymezení poučení respondentů o jejich právech (záruka anonymity, způsob nakládání s osobními údaji)
 • vymezení způsobu ověření totožnosti (kontrola a evidence RČ) a povinnosti respondentů zákonným dokladem doložit svou totožnost pracovníkovi agentury
 • poučení o možnosti být náhradníkem
 • pravidlo včasného příchodu na výzkum (doporučeno alespoň 15 minut před začátkem výzkumu)
 • kontakt na pověřenou osobu agentury

2.4. INFORMOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ O VYUŽITÍ VIDEO / AUDIO / FOTOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ

SIMAR zavazuje své členy informovat účastníky kvalitativních výzkumů o pořizování audio a videozáznamů a o účelu, pro který je tento záznam pořizován, a to minimálně při začátku rozhovorů/observací/před zalogováním na Blog apod.

SIMAR doporučuje svým členům postupovat v ostatních otázkách v souladu se Zásadami ESOMARu pro audio- a videozáznam rozhovorů a skupinových diskusí a jejich sledování klientem. Zásady jsou přílohou doporučených kvalitativních standardů SIMAR pro kvalitativní výzkum.

Členské agentury SIMAR jsou povinny dodržovat pravidla zachování anonymity a způsobů nakládání dat dle zákona č.101/2000 Sb. i v případě (etnografických) pozorování, kde nejsou účastníci předem seznámeni o probíhajícím výzkumu. Dle tohoto zákona musí v případě poskytování citlivých údajů a jejich zpracování účastník / respondent výzkumu poskytnout agentuře tzv. informovaný souhlas – obsah poučení respondenta by měl vycházet z příslušného zákona.

2.5.  SANKCIONOVÁNÍ REKRUTÉRŮ (TAZATELŮ)

Je doporučeno, aby členské agentury SIMAR stanovily jednotný interní postup pro spolupráci s rekrutéry (tazateli) ve smyslu jejich případného zrušeného nároku na odměnu / sankci.

Rekrutéři (tazatelé) nemají nárok na honorář v případě, že:

 • se během výzkumu prokáže, že tazatelem narekrutovaný respondent / účastník nevyhovuje zadaným kritériím
 • tazatelem narekrutovaný respondent / účastník nepřijde na výzkum ve stanovenou dobu (či se předem nedohodne s agenturou na změně postupu)
 • tazatelem narekrutovaný respondent nebude způsobilý k provádění výzkumu (např. opilost či psychický / fyzický handicap, který by mohl omezit účast ve výzkumu – pokud není předem agenturou stanoveno jinak)

2.6. NAKLÁDÁNÍ S POŘÍZENÝMI ZÁZNAMY

Při předávání audio a videozáznamů z kvalitativních výzkumných projektů je agentura povinna poučit klienta (zadavatele) o způsobu nakládání se záznamy v souladu s etickými principy ho upozornit, že musí postupovat plně ve shodě s ustanoveními zák.č.101/2000 Sb. V žádném případě nesmí být záznamy použity a předány pro jiné účely, než bylo dohodnuto, zejména pro propagační akce či pro přímý prodej.

Doporučení: Doporučuje se uzavřít se zadavatelem písemnou dohodu o nakládání s citlivými daty respondentů.

 

3.         ZPŮSOBY KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANDARDU

3.1. OBLIGATORNÍ DOKUMENTACE

U výzkumů kvalitativní povahy je třeba vést písemnou / elektronickou dokumentaci minimálně v rozsahu:

 • seznam rekrutérů (tazatelů) / osob zodpovědných za výběr a rekrutaci účastníků
 • kopie vyplněného rekrutačního dotazníku
 • výplatnice z výzkumu

Písemná / elektronická dokumentace se archivuje nejméně po dobu šesti měsíců od ukončení projektu.

3.2. INTERVAL ÚČASTI NA KVALITATIVNÍM VÝZKUMU A PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KVALITATIVNÍCH VÝZKUMŮ DO DATABÁZE SIMAR

Respondent se smí účastnit kvalitativního výzkumu maximálně jednou za šest měsíců. 

SIMAR zavazuje své členské agentury vkládat prvních 8 znaků rodného čísla účastníků kvalitativního výzkumu do databáze SIMAR při respektování ustanovení zákona č.101/2000 Sb, a to nejpozději do 24 hodin od konání výzkumu u výzkumů realizovaných v Praze a nejpozději do 2 pracovních dnů u výzkumů realizovaných v ostatních regionech České republiky.

Skutečnost, že se potenciální respondent nezúčastnil v posledních šesti měsících kvalitativního výzkumu, je povinna členská agentura SIMARu ověřit v dostatečném předstihu před zahájením výzkumu.

Do databáze nemusí být vkládání respondenti z databází poskytnutých zadavatelem výzkumu, se kterými je s ohledem na tento standard nakládáno jako s experty.

3.3. SEZNAM REKRUTÉRŮ (TAZATELŮ), KTEŘÍ NEDODRŽUJÍ STANOVENÉ POSTUPY A REKRUTACE ÚČASTNÍKU / RESPONDENTŮ KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU

Rekrutéři (tazatelé), kteří opakovaně závažně poruší instrukce výzkumné agentury - člena SIMARu - při výběru a rekrutaci účastníků / respondentů kvalitativního výzkumu, uváděné v předcházejícím textu standardu a pokynech výzkumné agentury, budou zařazeni na společný interní Blacklist rekrutérů (tazatelů) členských agentur SIMARu.

Pravidla pro zařazování tazatelů na Blacklist a pro práci s touto databází jsou podrobně definována kvalitativním standardem „Databáze SIMARu“.

 

4.   SCHVALOVACÍ DOLOŽKA, PLATNOST STANDARDU

Tento kvalitativní standard byl projednán pracovní skupinou 8. listopadu2011 aschválen řediteli členských agentur 2. února 2012 s okamžitou platností.

Ruší se tím doporučený kvalitativní standard z 15. listopadu 2005.

Ke stažení: Standard pro kvalitativní výzkum