Standardy > Standardy SIMAR > Kvantitativní on-line výzkum

Kvantitativní on-line výzkum

Ú V O D

Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro online dotazování CASI - Computer Assisted Self Interviewing, technologicky řešené prostřednictvím internetové sítě, jeho realizaci a kontroly.

Respektuje přitom základní mezinárodně platné kodexy a pravidla výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy ICC/ESOMAR Mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu (International Code on Market and Social Research), Kvalitativní standardy EFAMRO (EMRQS - EFAMRO Market Research Quality Standards), mezinárodní normu ISO 20252 „Výzkum trhu a veřejného mínění a sociální výzkum — Terminologický slovník a požadavky na prováděné služby“ (Market, Opinion and Social Research – Vocabulary and Service Requirements) vč. formulovaných definic a specifické kodexy a guideliny ESOMARu.

Konkrétně tento standard navazuje na dva standardy ESOMARU pro online výzkum:

 • „ESOMAR Guideline for Online Research“ (ze srpna 2011)
 • Dále vychází z ustanovení národní legislativy, zejména zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY A OBECNÉ POŽADAVKY

1.1. Tento standard pokrývá tři základní typy internetového výzkumu:

1.1.1. Výzkumy v aktivně spravovaných panelech

1.1.2. Výzkumy na klientské databáze

1.1.3. Výzkumy na ostatních databázích (včetně respondentů získaných z panelů jiných agentur)

1.2. Každý projekt resp. dotazník, musí obsahovat úvodní část (účel výzkumu, jak byl respondent vybrán, ujištění o důvěrnosti dat, jak dlouho bude zodpovězení dotazníku trvat, a kontakt na realizátora výzkumu).

1.3. Každá členská agentura provozující online výzkumy musí disponovat alespoň minimálními nástroji pro vnitřní logiku dat:

 • rotace položek v bateriích
 • filtrační otázky a vnitřní logika odpovědí
 • kontrola příliš rychlých odpovědí

 

2. TECHNICKÉ ČI ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ STANDARDU

Periodicita oslovení respondentů – společné pro všechny aktivně spravované panely a ostatní (neklientské) databáze:

Členské agentury SIMAR jsou povinny zajistit, aby periodicita účasti panelisty na výzkumech byla: nejvýše 1x, ve výjimečných případech 2x týdně, celkově však maximálně 36x ročně s výjimkou nizkopenetračních skupin (tzn. skupin s penetrací v populaci do 10%).

U trackingových studií je periodicita účastníka panelisty na konkrétním výzkumu/studii maximálně 1x za 6 měsíců.

Screenovací dotazníky pro účel zjištění kvalifikace respondenta do výzkumu, výzvy k aktualizaci údajů a další technické úkony nepodléhají výše uvedené periodicitě.

2.1. Aktivně spravované panely

Aktivním panelistou se rozumí takový člen panelu, který se minimálně 1x za rok zúčastnil výzkumu či aktualizoval své údaje a zároveň nevystoupil či nebyl vyřazen z panelu výzkumnou agenturou. Panelistu, který uvedené parametry nesplňuje, agentura nesmí započíst jako člena panelu pro komunikaci ohledně vlastností panelu.

Každá agentura je povinna předložit na vyžádání klientovi agregované údaje, informující o správě panelu:

 • věk
 • region bydliště
 • pohlaví
 • vzdělání
 • velikost místa bydliště
 • velikost domácnosti
 • poměr respondentů dle typu rekrutace – online, telefonicky, face-to-face způsob odměňování respondentů (např. finanční vs. věcný atd.).

Ověřování identity respondentů je realizováno minimálně těmito mechanismy:

 • na vstupu při rekrutaci (ověření identity respondenta)
 • 1x ročně aktualizace (pravidelná aktualizace údajů respondenta, která probíhá u všrch panelistů kromě těch, kteří jsou registrováni méně než 1 rok)
 • průběžně při správě panelu.

Provozovatel panelu je povinen zajistit adekváním způsobem unikátnost panelistů. Doporučné mechanismy pro ověření identity panelistů a zamezení duplicit jsou:

 • alespoň jednou ročně některá otázka výzkumu kontroluje některý z ukazatelů uvedených v registračním dotazníku
 •  telefonická kontrola s náhodným ověřením registračních údajů
 • kontrola emailových adres (funkčnost, duplicity)
 •  unikátnost sdělených čísel bankovních účtů (nutné posuzovat individuálně)

Bezpečnost osobních dat

Osobními daty se rozumí odpovědi respondenta spojené s identifikačními údaji o daném respondentovi. Osobní data o respondentech musí být zabezpečena tak, aby bylo zabráněno manipulaci s daty neoprávněnou osobou. Osobni data nesmí být dosažitelná bez nutnosti znalosti bezpečnostních údajů, např. uživatelského jména a hesla.

Dotazování dětí a mladistvých se řídí zvláštními zásadami, stanovenými ESOMARem a v obecném smyslu je se řídí jiným pravidly SIMARU: Kvalitativní standard – Dotazování dětí a mládeže.

Děti (do věku dosažených 14 let) mohou být dotazovány pouze prostřednictvím a se souhlasem zákonného zástupce (typicky rodič).

Mládež (ve věkovém rozpětí dosažených 15-17 let) může být dotazována napřímo bez nutnosti udělení souhlasu zákonným zástupcem.

2.2. Výzkumy na klientských databázích

2.2.1. Způsob nakládání se získanými daty

V případě online databázového dotazování probíhajícího jménem členské výzkumné agentury, je agentura povinna respondentovi garantovat nepropojení identifikátorů se získanými daty na vstupní databázi od klienta.

V případě, že výzkum je realizován jménem klienta, je možné, po úvodní části oznamující respondentovi tento účel, propojení identifikátorů se získanými údaji (a například tak napojení na CRM).

2.3. Neklientské databáze a jejich využití

V případě použití jakékoli externí databáze pro zařazení respondentů do výzkumu je agentura povinna klientovi sdělit zdroj této databáze.

Jestliže agentura nenaplní kvóty výzkumu ve vlastním panelovém výzkumu a respondenty zařazuje i z jiných zdrojů, je o tomto faktu povinna informovat klienta za předpokladu, že již klient dopředu k tomuto kroku neudělil souhlas.

Pokud je jiný zdroj respondentů využit a jde o zdroj z ČR, agentura se ujistí, že zdroj je provozovatelem spravován dle platných standardů SIMARu.

2.4. Způsob komunikace s respondenty společný pro všechny typy výzkumů

Emailové adresy a kontakty na panelisty nebudou využity k opakovanému kontaktu nad rámec výzkumného šetření. Adresy a osobní údaje nebudou zpracovávány spolu s daty a bude zajištěno jejich bezpečné uložení zabraňující jejich zneužití.

Emailová výzva k participaci na výzkumu musí obsahovat: informace a kontakt na agenturu provádějící výzkum, důvod oslovení respondenta, časový nárok na interview/sběr dat a téma výzkumu. Emailová výzva musí vždy obsahovat (typicky v patičce) možnost odhlásit se ze zasílání podobných výzev k výzkumu. Pokud se oslovený respondent obrátí s dotazem na agenturu, je tato povinná sdělit zdroj, odkud kontakt na respondenta získala.

Všechny osobní údaje a další informace, které respondent sdělí o své osobě, musí být uchovány v tajnosti a nesmí být využívány k jiným účelům (nabídka zboží, služeb a další marketingové aktivity, apod.).

Pokud respondent v rámci výzkumu odpoví na otázku, která umožňuje osobní identifikaci, musí realizátor zajistit, aby tato osobní data nemohla být propojena s jeho osobou, tj. klient nesmí mít možnost zjistit identifikaci respondenta spojenou přímo s jeho odpověďmi.

Kontakt v rámci dalších výzkumných projektů je povolen pouze tehdy, dal-li respondent s tímto jednáním předem souhlas.

 

3. ZPŮSOBY KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANDARDU

3.1. Kontrola kvality provedených rozhovorů

Agentura je povinna poskytnout součinnost kontrolní komisi, pravidla mechanismu kontrol jsou definována v dokumentu Pravidla pro kontroly z 26. února 2012.

Agentura je povinna popsat kontrolní komisi při kontrole mechanismus aplikovaný v panelu zabraňující duplicitním registracím panelistů.

 

4. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA, PLATNOST STANDARDU

Tento standard byl projednán pracovní skupinou 20. března a 15. května 2012 a schválen řediteli členských agentur 25. září 2012 s okamžitou platností. Ruší se tím doporučený standard pro internetový výzkum z 1. ledna 2005.

Ke stažení: Standard pro kvantitativní on-line výzkum