CLT

Ú V O D

Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro CLT (Central Location Test), realizaci testování a jeho kontrolu.

Respektuje přitom základní mezinárodně platné kodexy a pravidla výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy ICC/ESOMAR Mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu (International Code on Market and Social Research), Kvalitativní standardy EFAMRO (EMRQS - EFAMRO Market Research Quality Standards), mezinárodní normu ISO 20252 „Výzkum trhu a veřejného mínění a sociální výzkum — Terminologický slovník a požadavky na prováděné služby“ (Market, Opinion and Social Research – Vocabulary and Service Requirements) vč. formulovaných definic a specifické kodexy a guideliny ESOMARu.

Dále vychází z ustanovení národní legislativy, zejména zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

1.    ZÁKLADNÍ ZÁSADY A OBECNÉ POŽADAVKY

1.1.          Základní definice

CLT je dotazování soustředěné do jednoho místa (jedné lokace), zpravidla v oblasti s výskytem velké frekvence respondentů, zejména v krajských a okresních městech. Využívá se zejména pro produktové a konceptové testy. Dotazování může mít formu PAPI, CAPI, CAWI nebo může jít o samovyplňovací sběr dat. Velkou předností CLT je možnost otestování konkrétních produktů a reklamních materiálů ve velmi krátkém čase s garancí vysoké kontroly tazatelů.

1.2.          Místo dotazování CLT

Vhodným místem pro CLT dotazování je samostatný prostor, který je vybaven tak, aby se respondenti vzájemně nerušili.  

1.3.          Produktové testy (Product Tests)

V případě produktových testů potravin by součástí CLT prostor měla být navíc samostatná kuchyňka /přípravna/ určená a vybavená pro přípravu a úpravu produktů a zároveň skladování produktů.

1.3.1.    Vzorky

Příprava potravinových vzorků musí být prováděna výhradně řádně proškoleným personálem, který disponuje zdravotním průkazem a používá odpovídající ochranné pomůcky.

1.4.          Konceptové testy (Concept tests)

Pokud jsou přehrávány reklamní spoty, je potřeba, aby byly v odpovídající kvalitě a každý respondent měl k dispozici sluchátka. Pro škálové otázky lze používat papírové karty či možnost natočení display na respondenta.

 

2.          TECHNICKÉ ČI ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ STANDARDU

2.1.          Tazatel

Tazatelem CLT může být jen řádně proškolená osoba.

Vstupní školení musí provádět oprávněná osoba, která již v minulosti prošla vstupním školením a má písemné pověření ze strany agentury.

Vstupní školení sestává z metodiky dotazování, významu otevřených otázek, práce s PC a SW (pokud je součástí) a dále provedení testovací práce.

Před každým projektem pak proběhne školení k aktuálnímu dotazníku a tématu výzkumu.

„Protokol o vstupním školení“ je vypracován pro každý projekt, který všichni zúčastnění před začátkem projektu stvrdí podpisem. 

2.1.1.    Evidence tazatelů na projekty CLT

Každý tazatel je evidován v odpovídající formě, kterou musí vest každá členská agentura v písemné/elektronické  podobě a musí obsahovat:

  • jméno a příjmení tazatele
  • adresa tazatele
  • rodné číslo tazatele
  • datum a místo školení 
  • ohodnocení testovací práce tazatele
  • prohlášení tazatele o závazku dodržovat etické zásady pro práci tazatele

2.2.          Rekrutace

Rekrutace probíhá zpravidla v bezprostřední blízkosti CLT salonku, kdy jsou namátkově oslovovány kolemjdoucí osoby. V případě splnění rekrutačních kritérií, je respondent uveden do salonku, kde s ním tazatel vyplní kompletní dotazník, včetně rekrutační části (a tím verifikuje, zda respondent skutečně splňuje všechna kritéria výzkumu). V případě nesplnění je rozhovor ukončen. Pokud je předmětem rekrutace náročnější cílová skupina, respondenti se rekrutují předem a jsou nazváni na konkrétní čas.

 

3.    ZPŮSOBY KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANDARDU

3.1.           Kontrola a Supervize

3.1.1.    Supervize

Součástí každého CLT projektu je i supervizor, který je na lokaci po celou dobu dotazování, jehož úkolem je dohlížet na dodržování veškerých pravidel (rekrutace, kvóty, způsob dotazování).

3.1.1.1.       Záznam o supervizi

Ke každému projektu je veden záznam o supervizi, který obsahuje hodnocení jednotlivých tazatelů / rekrutátorů.

3.1.2.    Kontrola

Kontrola správnosti dotazování může být dále dle technických možností agentury, požadavků klienta a povahy projektu prováděna např. audiovizuálními nahrávkami, pořizováním fotografií, přenos průběhu dotazování pomocí webkamer (streamového vysílání) do kanceláře agentury i přímo ke klientovi, který tím má přímou kontrolu nad průběhem projektu ve všech lokacích. Na tuto skutečnost však musí být respondent předem upozorněn.

 

4.    SCHVALOVACÍ DOLOŽKA, PLATNOST STANDARDU

Tento kvalitativní standard byl projednán pracovní skupinou 15. května 2012 a schválen řediteli členských agentur 25. září 2012 s okamžitou platností.