CAPI

Ú V O D

Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro CAPI(Computer Aided Personal Interview) dotazování, jeho realizaci a kontroly.

Respektuje přitom základní mezinárodně platné kodexy a pravidla výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy ICC/ESOMAR Mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu (International Code on Market and Social Research), Kvalitativní standardy EFAMRO (EMRQS - EFAMRO Market Research Quality Standards), mezinárodní normu ISO 20252 „Výzkum trhu a veřejného mínění a sociální výzkum — Terminologický slovník a požadavky na prováděné služby“ (Market, Opinion and Social Research – Vocabulary and Service Requirements) vč. formulovaných definic a specifické kodexy a guideliny ESOMARu.

Dále vychází z ustanovení národní legislativy, zejména zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento standard se nevztahuje na výzkumy typu "IN-STORE", které jsou založeny na osobních rozhovorech prováděných v prostorech zpravidla vlastněných či spravovaných zadavatelem výzkumu, jakož i na obdobné výzkumy, při nichž jsou kontrolní mechanismy spoluzajišťovány v průběhu terénního šetření osobou supervizora (např. on-site). Kvalitativní požadavky na provádění IN-STORE a obdobných výzkumů s účastí supervizora určuje samostatný standard.

 

1.    ZÁKLADNÍ ZÁSADY A OBECNÉ POŽADAVKY

1.1.          Základní definice

CAPI(Computer Aided Personal Interview) – jedná se o osobní rozhovor, kdy se odpovědi respondenta zaznamenávají do speciálně vytvořeného programu/dotazovacího systému v počítači, laptopu či jiného zařízení (palmtop, mobilní telefon apod.). 

1.2.          Obecné požadavky – dotazovací systém

Dotazovacím systémem se rozumí program/skript, do kterého tazatel zaznamenává odpovědi respondenta. Dotazovací systém obsahuje dotazník se všemi uzavřenými i otevřenými otázkami.  

Dotazovací systém musí umožňovat:

 • Logické kontroly
 • Kontrolu délky dotazování
 • Přesný záznam dne a hodiny dotazování
 • Identifikaci tazatele
 • Identifikaci zařízení, na kterém proběhlo dotazování

Další doporučená funkcionalita:

 • Audio záznam části rozhovoru 
 • Video záznam části rozhovoru
 • Záznam GPS

 

2.          TECHNICKÉ ČI ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ STANDARDU

2.1. Tazatelé CAPI

Pro účely tohoto standardu se pod pojmem "Tazatelská síť" rozumí standardní tazatelská sít' agentury, provádějící CAPI.

CAPI tazatelem členské agentury SIMAR se může stát pouze osoba:

 • starší 18 let
 • právně způsobilá
 • po úspěšném absolvování vstupního školení
 • po úspěšném provedení testovací práce
 • která se zavázala svým podpisem dodržovat etické zásady, s nimiž byla seznámena na školení
 • s uživatelskou znalostí práce na PC
 • není v seznamu vyloučených tazatelů – SIMAR Black List

2.2. Získávání nových tazatelů

Členské agentury SIMAR jsou povinny zajistit vstupní školení pro zájemce o CAPI. Bez absolvování tohoto školení nesmí žádná osoba provádět CAPI dotazování. Po ukončení školení mohou zájemci, kteří mají testovací práci dle standardů agentury ohodnocenou jakou vyhovující, provádět CAPI dotazování.

2.2.1 Vstupní školení

Vstupní školení se provádí dle standardů popsaných ve standardu Tazatelská síť.

2.4. Evidence tazatelů

Členská agentura SIMAR musí vést evidenci o své tazatelské síti, která musí obsahovat:

 • jméno a příjmení tazatele
 • adresa tazatele
 • rodné číslo tazatele
 • datum a místo školení
 • datum vydání průkazu tazatele
 • fotografii tazatele
 • ohodnocení testovací práce tazatele
 • prohlášení tazatele o závazku dodržovat etické zásady pro práci tazatele

Evidenci tazatelské sítě je možné vést v písemné a/nebo elektronické podobě.

 

3.    ZPŮSOBY KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANDARDU

3.1.           Výčet kontrol kvality provedených rozhovorů

Kontrola kvality se provádí kombinací základních a doplňkových prvků. Vždy je nutné aplikovat alespoň jeden z každé skupiny.

Základní:

 • Telefonická / e-mailová / korespondenční kontrola
 • Nahrávky během dotazování

Doplňkové

 • Kontrola délky dotazování
 • Kontrola času dotazování, doby mezi jednotlivými dotazníky
 • Kontrola otevřených otázek
 • Náslechy během jednotlivých rozhovorů
 • Geolokace
 • Fotodokumentace

Kontrola je provedena u min. 30% z celkového vzorku.

Návratnost pro telefonickou / e-mailovou / korespondenční kontrola musí být minimálně 10%.

100% kontrola se provádí v následujícím projektu, u tazatelů s negativním výsledkem v posledním vyhodnoceném projektu.

Za negativní výsledek je považován takový výsledek, kdy:

 •  oslovený respondent uvede, že s ním nebyl proveden rozhovor
 • z nahrávky je patrné, že nebyl proveden rozhovor

Do kontrol se nezařazují ankety.

 

4.    SCHVALOVACÍ DOLOŽKA, PLATNOST STANDARDU

Tento kvalitativní standard byl projednán pracovní skupinou 17. dubna, 15. května a 24. července 2012 a schválen řediteli členských agentur xx. září 2012 s okamžitou platností.

Ke stažení: Standard pro CAPI